خطا در پرداخت

پرداخت به یکی از دلایل زیر انجام نشد:
۱- انصراف شما از پرداخت
۲- مشکل در شبکه بانکی کشور