Pagerank  Explained يا هر چيزي كه هميشه شما ميخواستيد در مورد pagerank اطلاع پيدا كنيد:/

 مقدمه: اين سند درك من را از نظريات مربوط به pagerank گوگل به تفصيل تشريح ميكند. براي آنهايي كه من را نميشناسند ، من  موتورهاي جستجوي مرسوم را گسترش ميدهم. ازاينرو من يك درك برنامه ريزي با الگوريتم هاي موتور جستجو دارم كه چگونه آنها كار ميكنند و چه كاري را ميتوانند انجام دهند و چه كاري را نميتوانند.به علت اين امر، من قادرم كه در مورد روشي كهpagerank موثر ميباشد استنباطي به عمل بياورم. من باور ميكنم كه اطلاعات موجود در اين سند به درستي آن ميتواند باشد. هيچكس به جز خود گوگل نميتواند مطمئناً از كليه ويژگيهاي pagerank اطلاع حاصل كند. جهت سئوال كردن هر منطقي كه شما نميتواند آن را دنبال كنيد احساس راحتي كنيد. آن ازطريق ارتباطات است كه درستي نظريه هاي من تقويت ميگردد. لطفاً اگر سئوال يا پيشنهادي داريد با e-mail تماس بگيريد:   chris@searchenginesystems.net

pagerank  چيست؟ pagerank روش سنجيدن اهميت صفحه گوگل است. زمانيكه كليه ديگر فاكتورها ازقبيل title tag . لغات كليدي در نظر گرفته ميشوند. گوگل از pagerankجهت تنظيم كردن نتايج استفاده ميكند طوريكه سايتهاي مهمتر بنابراين به بالاي صفحه نتايج يك جستجوي كاربر حركت ميكنند. يعني دستور رتبه بندي در گوگل اينطور كار ميكند: 1- كليه صفحاتي را پيدا كنيد كه با لغات كليدي جستجو مطابقت دارند. 2- بنابراين با به كارگيري فاكتورهاي صفحه ازقبيل لغات كليدي رتبه بندي كنيد. 3- متن داخلي ثابت را محاسبه كنيد. 4- با امتيازات pagerank نتايج را تنظيم كنيد.

چگونه pagerank تعيين ميگردد؟ تئوري گوگل اينطور استكه اگر صفحه A به صفحهB مرتبط شود ازاينرو صفحه A حاكي از اين است كه صفحهB يك صفحه مهم است. متن واقعي اتصال به pagerank  نامربوط ميباشد. به طور اميدواري شما با مشاهده اين اثبات ميبينيد كه اطلاعاتي كه شما از نوار ابزار به دست مي آوريد چه قدر محدود ميباشد. در انجا من تصميم دارم كه از اصطلاحات PR واقعي كه نشان دهنده مقدار pagerank ذخيره شده به وسيله گوگل و PR نوار ابزار جهت نشان دادن نمايش ضعيفي كه نوار ابزار گوگل اجازه ديدن آن را به ما ميدهد استفاده ميكنيم. . / محاسبه pagerank : با توضيح دادن اينكه

pagerank  چيست يعني آنچه را كه در زمان به دست آوردن اطلاعات در مورد آن ميبينيد و اينكه چه قدر اهميت دارند .در اين فصل من به شما خواهم گفت كه آن چگونه به طور تقريبي محاسبه ميگردد.دانستن اين موضوع چندان اهميتي ندارد. هرچند اگر شما اين موضوع را درك كنيد ، شما بهتر درك خواهيد كرد كه چگونه به درستي از آن استفاده كنيم. زمانيكه گوگل دقيقاً يك پروژه تحقيقي بود آنها مقاله اي نوشتند كه فرمولي را تشريح ميكرد به pagerank  يك صفحه ميدهد. در حاليكه ممكن نيست كه آنها از اين فرمول دقيقي استفاده كنند. آن جهت اهداف امروزي كاملاً دقيق به نظر ميرسد. براي شماهايي كه رياضيدان نيستيد در مورد فرمول نواقصي وجوددارد و شما نميتوانيد به آساني pagerank را محاسبه كنيد. جهت محاسبه كردن pagerank صفحه A شما نيازي نداريد كه pagerank  كليه صفحات اشاره كننده به صفحه A را بشناسيد. Pagerank هاي آنها تا حدودي به علت صفحه A است كه به آنها اشاره ميكند يا بعضي از ديگر سايتها كه به آنها اشاره ميكنند. چه فرمول احمقانه اي. كاري كه آن انجام ميدهد به ما ميگويد كه در مورد pagerank  هر صفحه يك موضوع خيلي مهمي ميباشد. Pagerank داده شده به صفحه A با يك صفحه B اشاره كننده به آن با هر اتصال به هر جايي كه در صفحه B وجود داردكاهش مي يابد. به اين معني كه pagerank  صفحه ضرورتاً معياري از راُي آن ميباشد. آن ميتواند آن راي را بين يك اتصال يا دو اتصال يا خيلي بيشتر جدا كند. اما قدرت راي دهي كلي هميشه همان ميباشد.

چگونه ميتوانيد بگوييد كه يك pagerank چيست؟ شما ميتوانيد از سايت اينترنتي

http:/toolbar.google.com براي internet explorer يك نوار ابزار به دست آوريد. يكبار كه نصب شددر بالاي internet explorer يك نمودار نواري وجود خواهد داشت كه نسخه اي از pagerank  را براي صفحه اي كه جستجو ميكنيد نشان ميدهد. وقتي شما موشواره را بالاي نوار نگه داريد شما عددي از صفر تا 10 را به دست مي آوريد. (اگر شما عدد را نميبينيد ، ممكن است كه نسخه قديميتر نوار ابزار نصب شده را داشته باشيد.  يكبار كه كاملاً آنرا از حالت نصب خارج كرديد كامپيوترتان را دوباره راه اندازي كنيد و دوباره آخرين نسخه را نصب كنيد ، شما بايد بتوانيد كه عدد را ببينيد. )

نار ابزار چه قدر دقيق است؟ نوار ابزار گوگل خيلي دقيقي نيست كه به شما pegerank يك سايت را بگويد اما آن تنها به شما ايده اي ميدهد. مادامي كه شما از محدوديتهاي نوار ابزار اطلاع حاصل كنيد ازاينرو حداقل ميدانيد چه چيزي را مشاهده ميكنيد. براي نوار ابزار گوگل دو محدوديت وجود دارد. 1- بعضي اوقات نوار ابزار حدس ميزند: اگر شما وارد صفحه اي ميشويد، كه در شاخص آن نيست اما جايي كه صفحه اي وجود دارد كه خيلي نزديك به آن در شاخص گوگل ميباشد از اينروآن يك برآورد حدسي را در مورد pagerank صورت ميدهد. اين برآورد حدسي جهت مقاصد ما بي ارزش ميباشد، زيرا آن ويژگي محاسبات pagerank  را ندارد. اگر نوار ابزار از يك برآورد حدسي استفاده ميكند تنها روش تايپ كردن URL در جعبه جستجوي گوگل است و ديدن اينكا آيا صفحه بالا مي آيد يا خير؟ 2- نوار ابزار دقيقاً نمايشي از pagerank  واقعي است. در موقعي كه pagerank خطي است، آنها اتخاب شده اند كه جهت نشان دادن آن از يك نمودار غير خطي استفاده كنند. ازاينرو در نوار ابزار حركت كردن از pagerank2 به pagerank3 نسبت به حركت pagerank3 به pagerank 4  افزايش كمتري را نشان ميدهد. اين به بهترين نحوي با يك جدول مقايسه به تصوير كشيده شده است. و ارقام واقعي مخفي نگه داشته ميشوند، ازاينرو ما دقيقاً جهت اهداف اثباتي از هر رقمي استفاده ميكنيم.

نمايش هاي نوارابزار

اگر pagerank  واقعي بين … باشد.

                         1

0.00000001& 5

                         2

6 & 25

                         3

25 &125

                         4

126 &625

                         5

625 &3125

                         6

3126& 15625

                         7

15625 &78125

                         8

78126 &390625

                         9

390626 &1953125

                         10

1953126  و بينهايت

ما ميتوانيم از قبل ببينيم كه چه چيزي را انتظار داريم.صفحه C بالاترين minirank  و صفحه A بيشترين minirank  بعدي را دارد.

بازخورد pagerank : يك دقيقه صبر كنيد .بين صفحات A و C چيزي اتفاق مي افتد. بنابر اين بياييد كه نگاه ديگري بياندازيم. در يك اجراي محاسباتي ، صفحه c  در minirank   صفحه a را ارتقاء ميدهد. و در اجراي بعدي يك افزايش در minirank   حاصل ميشود كه تناسبي از minirank  ارتقاءيافته جديد صفحه a  ميباشد. آن پس خورد pagerank ميباشد. يك نفر فكر ميكند  كه گوگل بايد اين نوع اتصال را كاهش دهد به خصوص اگر صفحه a و c  در همان سايت وجود داشته باشند. در واقع ، گوگل نميتواند اين كار را انجام دهد. تصور كنيد كه بيش از ميليونها صفحه را محاسبه ميكنيد زمانيكه اين پس حورد صورت ميگيرد چگونه كار ميكنيدو از آن خلاص ميشويد.و حتي اگر آن كار را بكنيد چگونه اثري را نفي ميكنيد كه بر روي بقيه سيستم تاثير گذار ميباشد؟ پس خورد pagerank بخش ضروري سيستم است. در واقع به راه اندازي درست pagerank اهميت داردو بخشي از روشي است كه pagerank كار ميكند.

تاثير گذاري بر روي نتايج: با دانستن اينكه آن چگونه كار ميكند و اينكه گوگل بر نتايج pagerank در مواردي تاثير ميگذارد ما ميتوانيم دقيقاً تصميم بگيريم كه گوگل چه كاري انجام ميدهد. قبل از اينكه pagerank را محاسبه كنيم بياييد بگوييم كه اتصالات سايت به طور خاصي خوب ميباشند. بياييد بگوييم كه صفحه b  صفحه اي در Yahoo يا DMOZ

است (هر دوي آنها اين اثر را نشان ميدهند. ) و به جاي تعيين كردن مقدار شروع آن  ما ميتوانيم آن را با 100 يا عدد بزرگتري تعيين كنيم. با انجام دادن اين كار ما ميگوييم كه گوگل pagerank  را بالا ميبرد كه با يك فراكسيون نتيجه اي از اين صفحه ميباشند. براي زماني فرمول را از ذهن خارج كنيد زيراآن خيلي شبيه به pagerank  ميباشد. اين به درك بهتر ما كمك ميكند. ما آن را minirank  ميناميم. براي اين مثال ، ما 4 صفحه داريم. كه به طور تخيلي صفحه a,b,c,d عنوان دار ميباشند.آنها همانطور كه در نمودار زير كه شكل 1 ميباشد به يكديگر متصل شده اند.

 جهت آغاز كردن كار ما نميدانيم چه minirank هايي براي صفحات كاربرد دارد. ازاينرو ما دقيقاً يك مرود را تعيين ميكنيم.براي سادگي ما شماره يك را انتخاب ميكنيم.ازاينرو نمودار با minirank هاي روي آن شكل 2 ميشود. تاكنون كه كار آساني بوده است. در حال حاضر قوانيني در مورد تاييد كردن رتبه به خاطر بياوريد. ابتدا ما عامل ميرايي را به كار ميگيريم.(عامل ميرايي به طور اصولي ميگويد كه يك صفحه نميتواند صفحه ديگري را تاييد كند كه به طور برابري اهميت دارند. به اين معني است كه صفحاتي كه در وب مشكلتر ميتوان به آنها دسترسي يافت خيلي كم اهميت ميباشند. ازاينرو ما امتياز باقيمانده را بر تعداد ارتباطات تقسيم ميكنيم. ما رتبه بندي كلي را جمع ميزنيم كه بايد به هر صفحه و هر صفحه قبلي كه ما در نهايت آنرا اضافه ميكنيم اضافه گردد. ازاينرو ابتدا با نگاه كردن به صفحه A بعد از ميرا كردن آن به پايين مقدارminirank موجود تاييد شده معادله 1-2 ميباشد. دو اتصال خارجي وجود دارد. ازاينرو در پايان مرحله ما قصدداريم كه 0.425 را به minirank صفحه B و 0.425 را به minirank صفحه C اضافه نمائيم. ما نميتوانيم آن كار را انجام دهيم تا ما كليه اتصالات صفحه اي را محاسبه كنيم زيرا آن بر نتايج تاثير ميگذارد.به طرف صفحه B آن فقط يك اتصال دارد. ازاينرو زمانيكه ما كليه محاسبات ارتباطي را انجام داديم آن از معادله 1-2 به صفحه C منتقل ميگردد.صفحه c

نيز تنها يك اتصال دارد .ازاينرو آن از معادله 1-2 به صفحه A ميرود. صفحهD  يك اتصال دارد و ازاينرو 0.85 را به صفحه C منتقل ميكند. در حال حاضر ما كليه جمع زدنها را به تمام صفحات اضافه ميكنيم. جمع زدن هاي minirank جديدي نشان ميدهد كه چه قدر صفحه C اهميت دارد. اما ما با اين وجود كاري انجام نداده ايم. زيرا آنها با همان مقدار به پايان ميرسند و ما تنها در واقع معروفيت اتصال را محاسبه كرده ايم. ماهيت pagerank   و

minirank در اين است كه صفحات بهتر ارتباط داده شده بايد بيشتر تاييد شوند. ازاينرو ما مجبوريم كه همان كاررا دوباره انجام دهيم. ازاينرو بياييد ابتدا به صفحه a نگاهي بياندازيم . minirank فعلي آن 1.85 است. بعد از ميراكردن آن مقدار minirank موجود كه ميگذرد معادله 1-2 ميباشد. در اينجا دو اتصال خارجي وجود دارد از اينرو در پايان مرحله ما تصميم ميگيريم كه 0.78625 را به صفحه minirank B و 0.78626 را به minirank صفحه C اضافه نماييم. به طرف صفحه B آن فقط يك اتصال دارد. ازاينرو زمانيكه ما كليه محاسبات اتصالي را انجام داديم آن 1.425* 0.85=1.21125 رااز صفحه C ميگذراند. صفحه C نيز تنها يك اتصال دارداما يك 125 minirank  خيلي بزرگ دارد. ازاينرو آن

3.125*0.85=2.65625 را از صفحه A ميگذراند. صفحه D يك اتصال دارد ازاينرو 0.85 از صفحه C ميگذرد. ما شكل 3 را به دست مي آوريم. Pagerank  در اهميت اتصالات به يك صفحه نيز فاكتورهايي دارد. اگر صفحه اي اتصالات مهم بيشتري با آن داشته باشد ازاينرو اتصالات آن با ديگر صفحات نيز مهمتر ميشود.

اهميت pagerank  چگونه است ؟ اهميت هر فاكتور در الگوريتم هاي موتور جستجو بستگي به كيفيت اطلاعاتي دارد كه آن تهيه ميكند. ازاينرو ابتدا نگاه كردن به كيفيت اطلاعات معني پيدا ميكند. زمانيكه گوگل يك googlet كوچك در nappies  بود احتمالا مناسبتي دارد كه بگوييم كه يك اتصال شاخص دقيقي از يك سفارش بود. هرچند امروزه، به دو دليل خيلي خوب آن ديگر موردي به شمار نميرود. :1- اينترنت به طور مهمي تغيير يافته است. يك اتصال در اين روزها احتمالاً يك سايت مربوطه و يك شرايط مجاز نسبت به يك سفارش واقعي بوده است. 2- به محضي كه يك موتور جستجو را ايجاد ميكنيد اتصالات به عنوان سفارشات در نظر گرفته ميشوند.و افراد سعي ميكنند كه بر روي آن اتصالات تاثير بگذارند. به محض اينكه آنها برروي آنها تثير ميگذارند . آنها ديگر پيشنهاد به شمار نميروند. ازاينرو اعتباراطلاعاتي كه يك اتصال فراهم ميكند ضرورتاً خوب نيست وهميشه كاهش مي يابد. اين مورد در حال حاضر براي pagerank پايين در نظر گرفته ميشود وهميشه در الگوريتم رتبه بندي گوگل اهميت كمي دارد. هرچند، pagerank  هنوز يك عامل انجام شده دارد. نسبت به هر ملاحظه رتبه بندي ديگر تاثير گذاشتن امري مشكلتر است. در زمان به كار گرفته شدند در ارتباط با ديگر تكنيكهاي بهينه سازي موتور جستجو به اين معني است كه آن پتانسيلي دارد كه به شما مزيتي نسبت به رقابت كنندگان ميدهد. اگر چه در حال حاضر به شما اخطار ميدهم. هيچ ميانبري وجود ندارد. جهت استفاده موثر كردن از pagerank شما نياز داريك كه كاملاً آنرا درك نمائيد. والا شما بدون هيچ گونه مزيتي احتمالاً از وقتتان استفاده ميكنيد.

چند واقعيت اصولي در مورد pagerank : جهت درك كردن بقيه اين مقاله در آن مورد چند واقعيت وجود دارد كه شما نياز داريد در مورد pagerank  كسب كنيد. 1- pagerank يك عددي است كه توانايي تاييد كردن كليه اتصالات به يك صفحه را ارزيابي ميكند و اينكه چه مقدار آنها آن صفحه را توصيه ميكنند. 2- هر صفحه منحصر به فردي از يك سايتي كه در گوگل شاخص دار ميباشد يك pagerank دارد. مردم غالباً به اشتباه فكر ميكنند كه pagerank  يك سايت pagerank  آن صفحه خانگي سايت ميباشد. 3- اتصالات داخلي سايت در گذشتن pagerank  از صفحات ديگر سايت شمارش ميشوند. 4- pagerank  در جايگاه خودش قرار ميگيرد. آن با متن اتصالات ثابت ارتباطي ندارد. مطمئناً آنها به هم ارتباط دارند. اما ميگوييم كه آنها همان چيز ميباشند مثل اينكه بگوييم كه بر چسب هاي عنوان دار همان لغات كليدي در متن ميباشند. ما ميتوانيم عكس اين قضيه را انجام بدهيم. اما به ميزاني كمتر. بياييد بگوييم كه صفحه B spam, شناخته شدهاي ميباشد. اگر ما pagerank  آغازين آن را به صفر تعيينكنيم ازاينرو pagerank آن بدون داشتن هيچ گونه نفوذي به پايان ميرسد. اما به محض اينكه آن سايتهاي ديگر اتصالي با آن را داشته باشد جهت به دست آوردن نفوذ شروع ميكند. اين مورد را در ذهن داشته باشيد كه ما با pagerank  ميتوانيم به آساني به هر ميزاني كه بخواهيم اهميت اتصالات صفحه را بالا ببريم. هرچند، عكس آن حقيقت ندارد. Pagerank شديداً مانع توانايي كم كردن اهميت اتصالات يك صفحه ميگردد. اين تقريباً مطمئناً آنچيزي است كه با Yahoo  و سايتهاي ليست شده DMOZ اتفاق مي افتد. هر صفحه در Yahoo  يا DMOZ ظاهراً بالا ميرود طوري كه سايتهاي ليست شده در يكي از اين دو فهرست در pagerank  افزايش خيلي كمي حاصل ميكند. در حال حاضر آيا آنها نتوانستند بعد از هر تكرار محاسبه pagerank  صفحه B را تعيين نمايند. خوب آنها ميتوانند اما گوگل با ميليونها صفحه كار ميكند و مجبور است كه هر بار چنين صفحه اي را تعيين نمايد. آن خيلي از موارد را كم اهميت جلوه ميدهد. بعد از هر چيز محاسبه شده يك pagerank  را تعيين ميكنند. خوب آنها ميتوانند و آنرا انجام ميدهند. اگر چه اين مورد كمتر با اتصالات در ارتباط است. تا  اينكه نتايج فردي را تغيير دهد. بگذاريد بگوييم كه صفحه خانگي گوگل به اندازه كافي براي گوگل بالا نيست. آنها ميتوانند به راحتي آن را تغيير دهند. يا اگر يك صفحه نتايج جستجوي گوگل يك pagerank  داشته باشد، آنها ميتوانند اين مورد را حذف كنند. اين يك مرحله بعد از پردازش ميباشد.هرچند توجه كنيد كه با به كار گيري اين جهت حذف كردن spammer ها از يك شاخص در گوگل امتياز كمي وجوددارد. لطفاً فرض نكنيد كه اگر pagerank  شما ناگهان صفر شود ازاينرو گوگل بايد جهت تعيين كردن آن به آن طريق از اين روش استفاده بكند . براي آنها منع كردن از صفحه كامل امري آسانتر است. منع كردن نيز منطقي ميباشد زيرا آن تاثيري را كه صفحه شما در مرحله محاسبه pagerank  خواهد داشت ازين ميبرد. Pagerank صفر مطمئناً به علت بعضي از فاكتورهاي ديگر ازقبيل يك موضوع محاسباتي موقتي ميباشد.

در كل چه معني ميدهد؟ در زمان بهينه سازي صفحاتتان دستكاري كردن pagerank  مشكلترين فاكتور است. اگر چه اثر آن به زيادي آني نيست كه بعضي باور ميكنند ، اگر شما بتوانيد كه به آن دسترسي پيدا كنيد شما نسبت به رقابت كنندگانتان يك مزيت بهتري داريد. دسترسي داشتن به pagerank  امري مشكل است. اطلاعات زير اين موضوع را به بينهايت ميبرد. در عمل شما از قسمت كلي يا جزئي استفاده ميكنيد كه بستگي به اين دارد كه چطور خود را رقابتي احساس ميكنيد. و اينكه رقابتتان چه قدر قوي است. 3 زمينه اصلي جهت نگاه كردن وجود دارد و احتمالاً تغيير ميكند . زمانيكه سعي ميكنيد كه pagerank  خود را بهينه سازي كنيد. 1- ارتباطاتي كه شما انتخاب ميكنيد با شما ارتباط دارند يعني كدام يك را انتخاب ميكنيد و اينكه چگونه شما جهت به دست آوردن آنها تلاش زيادي ميكنيد . 2- شما چه كسي راانتخاب ميكنيد كه از سايتتان با آن ارتباط برقرار نمائيدو كدام صفحه از سايتتان را ارتباط آنها قرار ميدهيد. 3- ساختار راهنماي داخلي و اتصال صفحاتتان به منظور ايجاد كردن پس خورد حداكثر pagerank .

اتصالاتي به سايت شما: درزمان جستجو كردن اتصالاتتان به سايت شما، از يك نقطه نظر محض pagerank يك نفر ممكن است فكر كند كه آنها بايد به آساني در جستجوي صفحاتي باشند كه بيشترين pagerank نوار ابزار را دارند. (در خلال اين مدت به ذهن بسپاريد كه هر صفحه اي از يك سايت pagerank خودش را دارد.ازاينروشما بايد pagerank صفحه اتصالات هر صفحه اي كه اتصالات واقعي در آن وجود دارد در نظر بگيريد. هرچند اين روش تفكر صحيح نيست. اگر دقيقاً به اين فصل نرفته ايد ازاينرو احتمالاً دليل آنرا درك نميكنيد. Pagerank داده شده به وسيله يك اتصال خيلي پيچيده تر از اين ساده سازي ميباشد. در آنجا ممكن  است زماني وجود داشته باشد كه يك تقريب خوبي بوده است ولي نه بيشتر. از آنجائيكه بيشتر مردم سعي ميكنند و اتصالاتي را تنها از سايت –هاي مهم pagerank به دست مي آورندبا موفقيت كمتري روبه رو ميشود. Pagerank واقعي حاصل از يك صفحه  شخصي در ميان اتصالات روي آن صفحه اشتراكي ميباشند. (محاسبات minirank را به خاطر آوريد.) ازاينرو اتصالات صفحاتي كه همان pagerank  را دارند هميشه يكسان ايجاد نشده اند. آن بستگي به اين دارد كه چگونه بسياري از ديگر اتصالاتشما با صفحه اتصالات مشارك ميباشد. به طور مثال يك اتصال از يك صفحه با يك pagerank  4  در صورتي كه اتصالات كلي كمتري در صفحهPR 4 وجود داشته باشد،

ممكن است بهتر از اتصالي از يك صفحه با pagerank  6 باشند. امكان پذير است كه صفحه اي با PR 2 حتي ممكن است نسبت به صفحه اي با PR 7  تقاضاي اتصال بهتري را بكند. در حال حاضر اطلاعات مجود كافي نيست كه به ما اجازه بدهد كه در مورد ميزان اين گسترش اطلاعي كسب نمائيم. هرچند به اندازه كافي مهم است كه بدون اشاره دقيقاً سايتهاي مهم pagerank را به عنوان راهبرد اتصال اصليتان اتخاب كنيد.  ونيز دليل واقعي بيشتري وجود دارد كه چرا آن نوع از راهبرد اتصالات ممكن نيست بهترين باشد. سايتهايي با pagerank هاي بالا غالباً در مورد اينكه كدام سايتها اتصال خارجي دارند نامعين ميباشند. و نسبت به سايتهاي پايينتر pagerank مشكلتر ميشود با آنها اراباط برقرار كرد. هر چند سايتهايي با شماره هاي pagerank  خودشان بايد به رد و بدل كردن ارتباطات متقابل با ديگر سايتهاي همفكر در حال حاضر بياايد عامل پس خورد شويم. بياييد بگوييم كه به طور مثال دو صفحه جداگانه در ديگر سايتهاي افراد وجود دارد كه هر دو يك pagerank 4   دارند. هر دوي اينها 10 اتصال با ديگر صفحات دارند. اما صفحه شما كه شما از قبل اتصال آنها را ميخواستيد در دومين سايت يك اتصال به صفحه دارند. با به دست آوردن يك اتصال از دومين سايت شما پس خوردي ايجاد ميكنيد و در صورتي كه شما از اولين سايتتان اتصالي داريد pagerank  بيشتري را به دست مي آوريد. آن يك ساده –سازي كامل است. در واقع حلقه هاي پس خورد حتي پيچيده تر ميشوند. به خاطر داشته باشيد كه تعداد اتصالات در صفحه مرتبط شده با شما مقدار پس خورد راتغيير خواهد داد. آيا ميتوانيد براي يك موقعيت صفحه مشخص موثر باشيد؟ نه نميتوانيد. ازاينرو توصيه من اين است كه ازسايتهايي كه مناسب به نظر ميرسند اتصالاتي به دست آوريد كه كيفيت خوبي دارند ، بدون در نظر گرفتن pagerank  فعلي آنها . اگر آنها به سايت شما مرتبط باشند ، و سايتهاي با كيفيتي هستند . آنها در حال حاضر يا به pagerank  شما كمك ميكنند يا در آينده كار ميكنند. جهت واقعاً به دست آوردن pagerank فوق العاده شما جهت بهره مند شدن ازpagerank به طور مصنوعي بالارفته كه آنها آماده ميكنند ليستي از DMOZ و Yahoo به دست مي اوريد.

اتصلالاتي خارج از سايتتان: جهت در نظر گرفتن بهترين راهبرد اتصال خارجي ، ما ابتدا نياز داريم كه اتصالاتي را درنظر بگيريم كه به سايت شما اشاره ميكند. و منظورمن اين است كه ما نياز داريم بپذيريم كه شما اتصالاتي داريد كه از دايركتوريهايي چون DMOZ و

Yahoo  كه به آن pagerank كمي ميدهند به سايت شما اشاره ميكنند. با به كار گيري صفحات داخلي سايتتان ، شما با اتصالات به صفحات خارجي ميتوانيد خيلي بهتر پس خورد را كنترل كنيد. اين منجر به يك قانون ميگردد. به طور كلي شما ميخواهيد كه درون سايت خودتان pagerank  را نگه داريد. اين معني را ميدهد كه شما ميخواهيد تنها از صفحه اي در سايتتان اتصال خارجي داشته باشيد كه يك pagerank پايييني دارد و اينكه نيز شامل تعدادي از اتصالات مهم داخلي ميگردد. (يعني اتصالات اشاره كننده به ديگر صفحات سايتتان ). ازاينرو وقتي اتصال خارجي داريد شما آن صفحاتي را ارجحيت ميدهيد كه صفحه اي در بالاي صفحه اتصالاتتان را به سايت شما اتصال ميدهند يا اينكه به صفحه اي اتصال دارد كه به صفحه بالاي صفحه اتصالات شما متصل ميباشند. (اگر اتصالات حاصل از سايتهاي خارجي به صفحه اتصالات شما اشاره نكنند شما افزايش بهتري را در pagerank به دست مي آوريد. چگونه ميتوانيم اين كار را بكنيم.؟ يك راه با نوشتن مرور سايتهايي است كه در صفحه جداگانه سايتمان اتصال خارجي داريم. وبا فراهم كردن ارتباطي با آن بررسي ها همراه با هر فرا پيوند با سايت خارجي . به ور اختياري ، اگر اين صفحات در پنجره ديگري باز شوند خوب خواهد بود. اما در javascript اين كار راانجام نميدهند. زيرا عنكبوت هاي موتور جستجو نميتوانند اتصالات سند اصلي جاوا را دنبال كنند. به طور مثال ما ميتوانيم با هر اتصالي با يك سايت خارجي چيزي مثل اين حالت را انجام دهيم. سيستم ها موتور جستجوي http:/www.searchenginesystems.net بهترين موتور جستجو براي مردم دنيا ميباشد. مقاله تملق آميز من را در مورد آنها در اين سايت بخوانيد. مطمئن شويد كه اتصالات صفحه مرور به صفحه اي بر ميگردد كه در ساختار سايتتان خيلي بالا است (اگر اين صفحه خانگي شما باشد بهترين است  اما هر صفحه مهمي كار خواهد كرد). با انجام دادن اين كار با به طور مهمي مقدار pagerank را كاهش ميدهيم كه خارج از سايتتان ميباشد و مطمئن ميشويم كه مقدار زيادي از pagerank  كه به جا ميماند با اثر پس خورد تكثير ميگردد. ما اين پس خورد را با صفحه خانگي هدف گيري كرده ايم. تا مطمئن شويم كه از طريق صفحه اتصالاتتان كمتر ميگذرند. (كه فرصت هدر شده اي ميباشد.) و بيشتر در جايي ديگر در سايتتان قرار ميگيرند. صفحه اتصالاتتان نيز نيازدارد كه با صفحه خانگيتان و ديگر صفحات اصلي سايتتان ارتباط برقرار نمايد. هرچند، ديگر اتصالات را در صفحه مرورتان قرار نميدهد. اگر فردي به صفحه مرور شما اتصال يابدآن خيلي خوب است. ازاينرو بعلاوه سايت اطلاع دارد كه شما آنها را مرور كرده ايد. آن كاملاً امكان پذير است كه شما از سايت آنها دو اتصال را برقرار كنيد.  (يكي با سايتتان و يكي با مرور ساييتتان) .همگي فرم متني خيلي پيچيده اي دارند ازاينرو بياييد جهت نشان دادن اصلو اثرات آن نمونه ساده شده اي را انجام دهيم. ساختار ساده ما با تعيين مقادير شروع minirank  شكل 4 ميباشد. بعد از به دست آوردن اولين تكرار محاسبه ما شكل 5 را به دست مي آوريم. و در پايان دومين محاسبه ما به شكل 6 ميرسيم. و در پايان سومين محاسبه به شكل 7 ميرسيم. Minirank كلي در سايت

19.959 ميباشد. در حال حاضر اگر ما اتصالات را تعيين كنيم كه شامل مرورهاي اشاره كننده به صفحه خانگي ميباشد ما به شكل 8 ميرسيم. و بعد از اولين محاسبه ما به شكل 9 ميرسيم . و بعد از دومين محاسبه ما به شكل 10 ميرسيم. بعد از سومين محاسبه ما به شكل 11 ميرسيم. Minirank  كلي در سايت 47.31 است. (اما ما بيشتر با 4 كار را شروع ميكنيم.)بعضي از اين موارد قدرت صفحات اضافي و بعضي قدرت پس خورد ميباشد. اما به طور خلاصه…

نمونه دوم (با مرورها)

نمونه اول

تعداد صفحات=8

تعداد صفحات=4

Minirank   آغاز شده =8

Minirank آغاز شده=4

Minirank نهايي در سايت=47.31

Minirank نهايي در سايت=19.959

صفحه خانگي 2.37 مرتبه با به كار گيري دومين روش مهمتراست.صفحات اصلي ،در باره ما ، محصولات، و اتصالات 1.8 مرتبه با به كار گيري دومين روش مهمتر ميباشد.

اين امر به طور خوبي قدرت پس خورد را اثبات ميكند. ما بخشي از صفحات اتصالاتمان را به سيستم سايتهايمان بر ميگردانيم تا اينكه به آنها اجازه دهيم كه اتصالات خارجي داشته باشند. به اين علت است كه سايتهاي بزرگتر به طور كل نسبت به سايتهاي كوچكتر يك pagerank  بهتري دارند. بنابراين چرا از قبل اين كار رانكرديد؟ در حال حاضر نوشتن مرورهايي از سايتهاي به فهرست در آمده در صفحه اتصالات شما آغاز كنيد. (توجه داشته باشيد كه ارقام جهت اهداف نمايشي ميباشند كه به عنوان شاخص كلي قدرت اين تكنيك هستند. و شماره هاي واقعي متغير خواهند بود. )

ساختار داخلي و اتصالات:با صحبت كردن در مورد اتصالات خارجي ، صحبت كردن در مورد چگونگي تاثير گذاشتن ساختار اتصال داخلي بر روي pagerank خودش معني ميدهد. بياييد دو واقعيت را دقيقاً روشن سازيم.هر چه قدر صفحاتي كه يك سايت خاص در شاخص گوگل دارد بيشتر باشد، pagerank اوليه كلي سايت بالاتر است و با pagerank بيشتري در ارتباط است.زيرا قبل از انجام شدن محاسباتpagerank  هر صفحه همان مقدار اوليه را به خود اختصاص ميدهد و صفحات بيشتر تنها ميتوانند بهتر باشند. آن معني ميدهد كه اگرما در زمانيكه اثر پس خورد ما مهمتر خواهد بود كار بيشتري را آغاز ميكنيم.توجه كنيد كه چگونه سايتهاي بزرگتر گرايش به داشتن pagerank بهتري دارند. اثر پس خورد به توضيح دادن علت كمك ميكند. البته، صفحات شما مجبورند كه معني بدهند و جهت شروع كردن براي رسيدن به شاخص محتواي  خوبي دارند. (مرور ها در فصل آخر نمونه اي خوب خواهد بود. پس خورد يك اثر طبيعي مرحله pagerank  است. آن در اتصالات سايت داخلي رخ ميدهد ارزيابي گوگل اهميت دارد كه كدام صفحات در سايت مهم هستند. اگر سايت اتصالات ورودي يا خروجي نداشت، ساختار سايت همان مقدار پس خورد را فراهم خواهد كرد.وقتي ما در اتصالات ورودي و خروجي عامل ميشويم ساختار داخلي يك سايت مهم ميباشد. به طور مثال اگر سايت در يك صفحه اتصالات خروجي داشته باشد ازاينرو ما ميخواهيم كه pagerank  كوچكترين صفحه را نگه داريم.

3 روش مختلف وجود دارد كه صفحات ميتوانند در يك وب سايت اتصال داخلي داشته باشند. در عمل، وب سايتها ممكن است كه از تلفيقي ازاينها استفاده كنند. به كار گيري يك تركيب خوب و طبيعي است تا مادامي كه شما قسمتهاي مختلف را درك كنيدو اينكه چگونه آنها بر روي pagerank شما تاثير ميگذارند. به منظور اين سند ما به عنوان ماهيت هاي جداگانه ساختارهاي اتصالي مختلف را مشاهده ميكنيم. ما شكلهاي 12 و 13 و 14 را داريم كه عبارت از سلسله مراتب و حلقه سازي و اتصال داخلي گسترده ميباشند. در ذهن داشته باشيد كه ما ضرورتاً ميخواهيم كه pagerank به طور برابري در سرتاسر سايت توزيع ميگردد. ما پس خرد حداكثر pagerank را در سيستم ميخواهيم و ما ميخواهيم كه قادر به تمركز كردن بر روي صفحات خاص باشيم. از آنجائيكه من قبلاً به طور گسترده اي به شما محاسبه pagerank را نشان داده ام. من به درستي بعد از 10 اجراي محاسباتي نتايج هر شكل از ساختار اتصالي را نشان ميدهم. كه شكل هاي 15:سلسله مراتب و شكل 16 :حلقه سازي وشكل17 : اتصال داخلي گسترده ميباشند. توجه كنيد كه چطور مقدار minirank  در سايت همان است. به اين علت است كه هنوز اتصالات خروجي  و ورودي خارجي وجود ندارد .آنچه كه اهميت دارد توزيع است.ساختار سلسله مراتبي pagerank  بيشتري را به طرف صفحه خانگي هدايت ميكند (سايتهاي ديگر احتمالاً به صفحه خانگي اتصال دارند و اين صفحه احتمالاً كمتر اتصالات خروجي دارد. بين ساختار حلقه سازي و ساختار اتصال داخلي گسترده اختلاف ظاهري وجود ندارد. بياييد ببينيم در زمانيكه ما با اضافه كردن اتصالات ورودي و خروجي خارجي ساختار را پيچيده ميكنيم، چه اتفاقي مي افتد.شكلهاي 18 و 19و 20 . اگرچه اين مثالها تنها چند تكراري از فرمول محاسبه شده ميباشندو آنها قبلاً قوانين اتصال داخلي در يك سايت را نشان داده اند. اتصال داخلي توسعه يافته نسبت به سلسله مراتب يك پس خورد حاشيه اي بهتري از pagerank  را فراهم ميكنند. و هر دو نسبت به ايجاد حلقه پس خورد pagerank  بهتر حاشيه اي دارند. با اتصلات داخلي زياد سلسله مراتبي سطح بزرگتري از pagerank وجود دارد كه براي صفحاتي تعيين ميشود كه ساختار بلندتري دارند. آنچه در عمل معني ميدهد اين است كه شما بايد اين روشهاي اتصال را تركيب كنيد.قوانين عبارتند از: 1- جايي كه گروهي ازصفحات ممكن است شامل اتصالات بيروني باشندو از يك ساختار سلسله مراتبي استفاده كنند. 2- جايي كه گروهي از صفحات شامل اتصالات بيروني نميشوندو از ساختار اتصالي توسعه يافته استفاده ميكنند.اما اما با اتصال به صفحه خانگي توسعه مي يابند. 3- اگر صفحه خاصي كاملاً مهم باشد آنرا در يك ساختار بالاي سلسله مراتبي قرار دهيد.

چگونه جهت اهداف pagerank از طرح سايتتان استفاده ميكنيد: بسياري از افراد بر اين باورند كه طرح هاي سايت كمك ميكنند كه اسپايدر هاي موتور جستجو از صفحات بگذرند.من به اين امر متقاعد نيستم ،اما به علت معروفيتشان و اين واقعيت كه آنها ارتباطات ثابت متني را دربر ميگيرند. بياييد بررسي كنيم كه كه چطور به بهترين نحوي از يك چشم انداز pagerankآنها را تكميل نمائيم. ابتدا، همانطور كه به طور طبيعي انجام ميدهيد از صفحه خانگيتان به طرح سايتتان اتصال پيدا كنيد.در ذهن داشته باشيد كه وجود طرح سايت به طور موثري pagerank  صفحات ديگرتان را غير فعال ميكنند. (به خصوص اگر آن از بالاترين صفحه pagerank سايتتان اتصال يافته باشد. ) ازاينرو ما ميخواهيم مطمئن شويم كه صفحه طرح سايت دو كار را انجام ميدهدك 1- كل اوليه تان را با اضافه كردن صفحات بيشتر به حد اكثر ميرساند. 2- به زيادي pagerank پس خورد دارد. اولين مورد به طور جزئي بحث انگيز است. جهت اينكه طرح سايت جمع اوليه تان را به حد اكثر برساند ما نياز داريم كه آنرا به چندين صفحه تفكيك كنيم. شما ممكن است فكر كنيد كه خوب ، درست است كه آن گذشتن اسپايدر را مشكلتر ميكند. پاسخ بله و خير است. بعضي اوقات براي اسپايدر واقعاً مشكل است كه صدها اتصال خارج از يك صفحه را انتخاب كند.هرچند، هر عنكبوتي ارزش شاخص هاي روزانه salt خود را دارد كه بيش از چندين صفحه از عهده توسعه دادن يك طرح سايت به اندازه كافي بر مي آيند.در حال حاضر بياييد با به حد اكثر رساندن پس خورد pagerank خود ارتباط داشته باشيد. هر صفحه طرح سايت بايد اتصال عقبي  با صفحه خانگيتان و ديگر صفحات مهم در سايتتان داشته باشد. اگر صفحه سايتتان شامل اتصالاتي به صفحه باشدكه شامل اتصالاتي به سايتهاي خارجي ميباشند ازاينرو شما بايد به طور خاصي مطمئن شويد كه ميزان pagerank  را به حداقل برسانيد و اين صفحات خارج از سايتتان ميشوند. ازاينرو دراينجا چيزي وجود دارد كه شما ميتوانيد انجام دهيد. طرح سايتتان را به مقوله هايي مجزا كنيد و به هر مقوله اي صفحه متفاوتي از خودش را بدهيد. طرح سايتتان در حال حاضر شاخصي از اين صفحات مقوله اي ميشود. (به جاي طرحي از سايتي كامل) شما در هر مقوله  ميتوانيد در حدود 30 اتصال را در بالا قرار دهيد. شما بايد در حين اتصال در مورد هر صفحه توضيحي را ايراد كنيد. زمانيكه شما صفحه اي را قرار ميدهيد كه با مقوله هاي طرح سايتتان اتصالات خارجي دارند، مقوله اي را انتخاب كنيد كه تعداد زيادي اتصال بر روي آن دارند. بعد شما بايد هر يك از صفحات مقوله تان را با هم اتصال داخلي بدهيد كه همراه با شاخص مقوله اي ميباشد. (صفحه طرح سايت قديميتان) جهت انجام دادن اين كار ، به آساني يك منوي راهنما را قرار دهيد كه مستقيماً به صفحه شاخص مقوله يا هرصفحه مقوله اي ديگر در هر يك از آنها ارتباط دارد. مطمئن شويد كه نيز شامل يك اتصال به صفحه خانگيتان و صفحات اصلي ديگر درهريك از اينها ميباشند.اين پس خوردرا به حد اكثر ميرساندو pagerank  صفحات طرح سايت را پايين نگه ميدارد. ايده كمتر جلوه دادن طرح سايت كامل وتخليه pagerank به سايت به طور كلي است.

واژه نهايي: pagerank  موضوعي كاملاً پيچيده است كه غالباً بد درك شده است. من فكر ميكنم ارزش بيان كردن چند نكته در مورد اينسند و pagerank  را داشته باشد. اين سند كاري در حال انجام است و احتمالاً براي مدت زماني طولاني باقي ميماند. درتين نقطه زماني براي ما اطلاعات كافي جود ندارد كه در مورد هر چيزي 100در صد مطمئن باشيم. من صرفاً بر اساس بهترين اطلاعات موجود نظرياتي را ارائه ميدهم كه ظاهراً به طور وسيعي صدق ميكند. زمانيكه گوگل اتنخاب ميكند اين اجازه را به ما ميدهد كه اطلاعات pagerank  را مشاهده كنيم. و آنها از طريق نوار ابزار گوگل اين كار را گاهي در مرحله رتبه بندي دارد. آن جايگاه آنقدر بزرگ نيست كه بعضيها تصور ميكنند.اهميت آن در الگوريتم رتبه بندي كمتر از بسياري از ديگر فاكتورهايي چون علامت هاي عنوان دار و متن ثابت ميباشد. بهينه سازي يك سايت براي pagerank به تنهايي رتبه بندي خوبي براي شما ارائه نميدهد.در درون pagerank اين واقعيت وجود دارد كه دستكاري كردن آن مشكل است. ازاينرو اگر شما يك pagerank خوبي به دست آوريد، رقابت كنندگانتان جهت برابري آنرا مشكل در نظر ميگيرند. وقت شما كه به طور وسيعي بر روي pagerank ‌ تمركز ميكند يك تصميم شخصي است كه به سطح رقابت شما بستگي دارد. من معتقدم كه در يك مينيموم ارزش درك كردن اين مورد وجود دارد كه چطورpagerank كار ميكند و هر وقت كه تغييراتي صورت ميگيرد آنرا به ذهن بسپاريم ، يا سايتهاي جديدي طراحي ميشوند درست همانطور كه ديگر فاكتورها چون متن ثابت و لغات كليدي هميشه در افكار ما ميباشند. اين سند مقداري از استعلامات مناسب و بحث درميان آنهايي كه تاكنون آن را خوانده اند به وجود آورده است. احتمال دارد كه با اهدافي در آينده ليستي از سئوالات غالباً پرسيده شده را آماده كنم. هر چند تا آن وقت آنهايي كه در جستجوي اطلاعات بيشتري هستند ميتوانند به اين آدرس chris@searchengineesystems.net به من e-mail بزنند يا ممكن است كه بخواهند بحثي را ملاحظه كنند كه از انتشار اوليه اين سند در سايت http:/ihelpyouservices/forums/t916/s.html حاصل شده است.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --