کاتالوگ آنفایو
051-38550086 051-38515396 09355240891

آموزش طراحی سایت

اضافه کردن ویرایشگر TinyMCE برای رده توضیحات
پنج شنبه ۱۶ دی ۹۵

اضافه کردن ویرایشگر TinyMCE برای رده توضیحات

در وردپرس به طور پیش فرض دو راه برای سازماندهی پست های خود وجود دارد شما می توانید آنها را گروه ها و برچسب ها و یا توسط مجموعه ها ایجاد کنید. در هر دو از این طبقه بندی شما می توانید  مثل حلزون حرکت کنید و شرح سفارشی ایجاد کنید. این باعث می شود

مشکل با  قسمت پیش فرض توضیحات وردپرس است که شما از ویرایشگر TinyMCE WYSIWYG استفاده می کنید.

اضافه کردن ویرایشگر TinyMCE در وردپرس

اضافه کردن ویرایشگر TinyMCE

در اینجا مراحل اضافه کردن یک ویرایشگر TinyMCE جدید و حذف جعبه توضیحات قدیمی از جدول را میبینیم،

اضافه کردن TinyMCE به جعبه
برای شروع ابتدا نیاز به اضافه کردن جعبه TinyMCE به جدید ما به این صفحه  با استفاده از تابع wp_editor () داریم.این تابع اجازه می دهد تا ما مقدار پیش فرض، یک نام و تنظیمات متعدد برای ایجاد جعبه TinyMCE را تعیین کنیم.

<pre class=" language-php"><code class=" language-php"><span class="token function">add_filter</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'edit_category_form_fields'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'cat_description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token keyword">function</span> <span class="token function">cat_description</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token variable">$tag</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token delimiter">?></span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>table <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>form-table<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span>
      <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>tr <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>form-field<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>th <span class="token attr-name">scope</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>row<span class="token punctuation">"</span></span> <span class="token attr-name">valign</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>top<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>label <span class="token attr-name">for</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>description<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span> <span class="token function">_ex</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'Description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'Taxonomy Description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>label<span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>th<span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>td<span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span>
          <span class="token variable">$settings</span> <span class="token operator">=</span> <span class="token keyword">array</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'wpautop'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token boolean">true</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'media_buttons'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token boolean">true</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'quicktags'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token boolean">true</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'textarea_rows'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token string">'15'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'textarea_name'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token string">'description'</span> <span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
          <span class="token function">wp_editor</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token function">wp_kses_post</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token variable">$tag</span><span class="token operator">-</span><span class="token operator">></span><span class="token property">description</span> <span class="token punctuation">,</span> <span class="token constant">ENT_QUOTES</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'UTF-8'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'cat_description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token variable">$settings</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
        <span class="token delimiter">?></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>br <span class="token punctuation">/></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>span <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>description<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span> <span class="token function">_e</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'The description is not prominent by default; however, some themes may show it.'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>span<span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>td<span class="token punctuation">></span></span></span>
      <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>tr<span class="token punctuation">></span></span></span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>table<span class="token punctuation">></span></span></span>
  <span class="token delimiter"><?php</span>
<span class="token punctuation">}
</span></code>

شما میتوانید توضیحات در سمت سرور از طریق یک فیلتر را حذف کنید ما نیاز به حذف جعبه توضیحات با استفاده از روش حذف () jQuery و استفاده از عمل admin_head برای اضافه کردن این جاوا اسکریپت به تگ head HTML به حذف جعبه توضیحات داریم.

<pre class=" language-php"><code class=" language-php"><span class="token function">add_action</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'admin_head'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'remove_default_category_description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token keyword">function</span> <span class="token function">remove_default_category_description</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token keyword">global</span> <span class="token variable">$current_screen</span><span class="token punctuation">;</span>
  <span class="token keyword">if</span> <span class="token punctuation">(</span> <span class="token variable">$current_screen</span><span class="token operator">-</span><span class="token operator">></span><span class="token property">id</span> <span class="token operator">==</span> <span class="token string">'edit-category'</span> <span class="token punctuation">)</span>
  <span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token delimiter">?></span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>script <span class="token attr-name">type</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>text/javascript<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span>
    <span class="token function">jQuery</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">function</span><span class="token punctuation">(</span>$<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
      $<span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'textarea#description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">closest</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'tr.form-field'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">remove</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    <span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>script<span class="token punctuation">></span></span></span>
  <span class="token delimiter"><?php</span>
  <span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}
</span></code>

حذف فیلتر HTML 
به طور پیش فرض وردپرس مطمئن خواهد شد که این مطلب  از طریق wp_filter_kses و فیلترهای wp_kses_data تخمین زده شده است

 

</pre>
<pre class=" language-php"><code class=" language-php"><span class="token comment" spellcheck="true">// remove the html filtering</span>
<span class="token function">remove_filter</span><span class="token punctuation">(</span> <span class="token string">'pre_term_description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'wp_filter_kses'</span> <span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token function">remove_filter</span><span class="token punctuation">(</span> <span class="token string">'term_description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'wp_kses_data'</span> <span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;
</span></code>

 کد کامل پلاگین

شما نیاز به اضافه کردن ویرایشگر TinyMCE به دسته منطقه توضیحات در کد بالا دارید، در زیر کد کامل پلاگین آمده است:

<pre class=" language-php"><code class=" language-php"><span class="token comment" spellcheck="true">/*
Plugin Name: Tinymce Category Description
Description: Adds a tinymce editor to the category description box
Author: Paulund
Author URI: http://www.paulund.co.uk
Version: 1.0
License: GPL2
*/</span>

<span class="token comment" spellcheck="true">/*

  Copyright (C) Year Author Email

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as
  published by the Free Software Foundation.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
*/</span>

<span class="token comment" spellcheck="true">// remove the html filtering</span>
<span class="token function">remove_filter</span><span class="token punctuation">(</span> <span class="token string">'pre_term_description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'wp_filter_kses'</span> <span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token function">remove_filter</span><span class="token punctuation">(</span> <span class="token string">'term_description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'wp_kses_data'</span> <span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

<span class="token function">add_filter</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'edit_category_form_fields'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'cat_description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token keyword">function</span> <span class="token function">cat_description</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token variable">$tag</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token delimiter">?></span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>table <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>form-table<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span>
      <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>tr <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>form-field<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>th <span class="token attr-name">scope</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>row<span class="token punctuation">"</span></span> <span class="token attr-name">valign</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>top<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>label <span class="token attr-name">for</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>description<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span> <span class="token function">_ex</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'Description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'Taxonomy Description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>label<span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>th<span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>td<span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span>
          <span class="token variable">$settings</span> <span class="token operator">=</span> <span class="token keyword">array</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'wpautop'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token boolean">true</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'media_buttons'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token boolean">true</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'quicktags'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token boolean">true</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'textarea_rows'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token string">'15'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'textarea_name'</span> <span class="token operator">=</span><span class="token operator">></span> <span class="token string">'description'</span> <span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
          <span class="token function">wp_editor</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token function">wp_kses_post</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token variable">$tag</span><span class="token operator">-</span><span class="token operator">></span><span class="token property">description</span> <span class="token punctuation">,</span> <span class="token constant">ENT_QUOTES</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'UTF-8'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'cat_description'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token variable">$settings</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
        <span class="token delimiter">?></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>br <span class="token punctuation">/></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>span <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>description<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span><span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span> <span class="token function">_e</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'The description is not prominent by default; however, some themes may show it.'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?></span></span><span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>span<span class="token punctuation">></span></span></span>
        <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>td<span class="token punctuation">></span></span></span>
      <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>tr<span class="token punctuation">></span></span></span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>table<span class="token punctuation">></span></span></span>
  <span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span>
<span class="token punctuation">}</span>

<span class="token function">add_action</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'admin_head'</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">'remove_default_category_description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token keyword">function</span> <span class="token function">remove_default_category_description</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token keyword">global</span> <span class="token variable">$current_screen</span><span class="token punctuation">;</span>
  <span class="token keyword">if</span> <span class="token punctuation">(</span> <span class="token variable">$current_screen</span><span class="token operator">-</span><span class="token operator">></span><span class="token property">id</span> <span class="token operator">==</span> <span class="token string">'edit-category'</span> <span class="token punctuation">)</span>
  <span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token delimiter">?></span></span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"><</span>script <span class="token attr-name">type</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>text/javascript<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">></span></span></span>
    <span class="token function">jQuery</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">function</span><span class="token punctuation">(</span>$<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
      $<span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'textarea#description'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">closest</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'tr.form-field'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">remove</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    <span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    <span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation"></</span>script<span class="token punctuation">></span></span></span>
  <span class="token php"><span class="token delimiter"><?php</span>
  <span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span>
<span class="token delimiter">?>
</span></span></code>

امیدواریم این مقاله به شما در اضافه کردن ویرایشگر TinyMCE برای رده توضیحات کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به http://www.on5.ir مراجعه نمایید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

 

ادامه مطلب
دریافت لینک کوتاه مارک دار با وردپرس
چهارشنبه ۱۵ دی ۹۵

دریافت لینک کوتاه مارک دار با وردپرس

با بازاریابی رسانه های اجتماعی میتوانید در اوج خود باشید، و خدمات URL کوتاه در آن بیشترین تقاضا را دارند، وبلاگ نویسان در حال تبدیل به خدماتی مانند tr.im، bit.ly، و یا حتی ekey.us. دو معایب در استفاده از این خدمات وجود دارد. ابتدا آنها مارک نیست،دوم آنها قابل اعتماد نیست.در این مقاله ما به شما دریافت لینک کوتاه مارک دار با وردپرس را آموزش میدهیم.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
حضور صفحه های سایت وردپرس در رسانه های اجتماعی
چهارشنبه ۱۵ دی ۹۵

حضور صفحه های سایت وردپرس در رسانه های اجتماعی

 

اضافه کردن رسانه اجتماعی در وردپرس

اضافه کردن رسانه اجتماعی

یکی از راه های قرار گرفتن در معرض تبلیغات رسانه ای وجود داشتن در شبکه های اجتماعی است.  در این مقاله ما به شما نشان میدهیم که چگونه شما می توانید آیکون های رسانه های اجتماعی برای هر پست در وردپرس را اضافه کنید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
نحوه اضافه کردن پشتیبانی از Emoji به سایت وردپرس
چهارشنبه ۱۵ دی ۹۵

نحوه اضافه کردن پشتیبانی از Emoji به سایت وردپرس

emojis سرگرم کننده و زیبا می باشد. آنها به شما اجازه میدهند احساس خود را بدون استفاده از بسیاری از کلمات بیان کنید. به همین دلیل است که  در سایت های رسانه های اجتماعی و برنامه های پیام کوتاه خیلی محبوب است. بسیاری از کاربران وردپرس به دنبال راه هایی برای اضافه کردن پشتیبانی از Emoji به سایت وردپرس خود هستند در این مقاله، ما شما را در چگونه اضافه کردن پشتیبانی از Emoji به وبلاگ وردپرس خود را با استفاده از Emoji WP نشان می دهیم. ادامه مطلب

ادامه مطلب
نشان دادن صفحه قالب در داشبورد وردپرس
سه شنبه ۱۴ دی ۹۵

نشان دادن صفحه قالب در داشبورد وردپرس

وردپرس اجازه سفارشی کردن ظاهر هر صفحه با استفاده از قابلیت قالب صفحه را به شما میدهد. شما می توانید یک صفحه سفارشی در وردپرس با استفاده از یک قالب سفارشی ایجاد کنید. در هنگام کار با سایت های سفارشی بزرگ، یک مشکل زمانی رخ میدهد که شما باید تعداد زیادی از صفحات با استفاده از قالب های مختلف را سفارشی کنید. تنها راه برای پیدا کردن قالب یک صفحه با استفاده از ویرایش صفحه به صورت دستی است. در این مقاله ما به  نشان دادن صفحه قالب در داشبورد وردپرس را نمایش میدهیم.

 نشان دادن صفحه قالب در داشبورد وردپرس

نشان دادن صفحه قالب

اولین چیزی که شما باید انجام دهید نصب و فعال سازی پلاگین Page Template Dashboard است.هنگامی که فعال سازی شما انجام شد. شما به بخش صفحه رفتن در داشبورد خود بروید حالا برای شما یک ستون جدید به نام  “صفحه الگو” به لیستی از صفحات اضافه شده است.

پلاگین Page Template Dashboard در وردپرس

پلاگین Page Template Dashboard

با استفاده از این افزونه شما می توانید قالب هر یک از صفحات خود را ببینید.

امیدواریم این مقاله به شما در  نشان دادن صفحه قالب در داشبورد وردپرس کمک کرده باشد.

برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به http://www.on5.ir مراجعه نمایید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

ادامه مطلب
نمایش آخرین پست به یک کاربر در بازدید از سایت وردپرس
سه شنبه ۱۴ دی ۹۵

نمایش آخرین پست به یک کاربر در بازدید از سایت وردپرس

آیا تا به حال تعجب کرده اید که چگونه وب سایت ها مانند آمازون به شما مواردی که اخیرا در سایت ثبت شده است را نشان میدهند.سایت های خرید آنلاین از کوکی برای نمایش آیتم های اخیرا استفاده میکنند. . در این مقاله ما شما را  در نمایش آخرین پست به یک کاربر در بازدید از سایت وردپرس کمک میکنیم

ادامه مطلب

ادامه مطلب
نمایش کدهای خام در وردپرس
دوشنبه ۱۳ دی ۹۵

نمایش کدهای خام در وردپرس

وردپرس در حالی که یک نرم افزار بزرگ است گاهی اوقات کاستی های در  آن است. یکی از آنها این است که هر کد که شما در پست وبلاگ خود را وارد کنید را اجرا میکند. در حالی که یک ویژگی بسیار عالی است، گاهی اوقات یک مشکل برای آن دسته از کاربرانی که در حال نوشتن یک آموزش هستند به وجود میآورد که میخواهند یک قطعه کد php یا html را نشان دهند
در این مقاله ما شما را در چگونه  نمایش کدهای خام در وردپرس  در پست های وبلاگ خودیاری میدهیم، به طوری که کاربران شما تنها می تواند آن را ببینید.

نمایش پست خام در وردپرس

نمایش پست خام

ادامه مطلب

ادامه مطلب
نحوه اضافه کردن آندرلاین و توجیه دکمه های متن در وردپرس
دوشنبه ۱۳ دی ۹۵

نحوه اضافه کردن آندرلاین و توجیه دکمه های متن در وردپرس

نحوه اضافه کردن آندرلاین و توجیه دکمه های متن در وردپرس

نحوه اضافه کردن آندرلاین

آیا  برای شما  اتفاق افتاده که آندرلاین و توجیه دکمه های متن در وردپرس را از دست داده باشید؟ این دکمه ها از ویرایشگر پست در وردپرس ۴٫۷ حذف شده. اما یک راه برای برگشت ان وجود دارد در این مقاله، ما به شما نحوه اضافه کردن آندرلاین و توجیه دکمه های متن در وردپرس را نشان میدهیم ادامه مطلب

ادامه مطلب

هاست پرسرعت سرور ایران

مشاهده پلن‌ها
آنفایو

استعلام قیمت بصورت آنلاین

تلگرام