قرارداد درویش سیلور بسته شد

قرارداد درویش سیلور بسته شد