سخت افزار (بخش نهم)

  چاپگر ليزری

 چاپگرهای ليزری با توجه به ويژگی های منحصربفرد خود طی ساليان اخير با استقبال عموم کاربران کامپيوتر در سراسر جهان مواجه شده اند. شرکت های توليدکننده اين نوع چاپگرها متناسب با خواسته های جديد و همزمان با پيشرفت تکنولوژی ، مدل های متفاوتی از اين نوع چاپگرها را به بازار عرضه نموده اند.

مبانی چاپگرهای ليزری

استفاده از الکتريسيته ساکن در تکنولوژی چاپگرهای ليزری، يکی از اصول مهم و اوليه  است . الکتريسيته ساکن يک شارژ الکتريکی است که توسط اشياء عايق ايجاد می گردد. بدن انسان نمونه ای در اين زمينه بوده که می تواند باعث ايجاد الکتريسيته ساکن گردد. انرژی حاصل از الکتريسيته ساکن باعث ايجاد چسبندگی بين اشياء می گردد. ( نظير لباس های داخل يک ماشين خشک کن ). رعد و برق حاصل از يک ابر صاعقه دار نيز حامل الکتريسيته ساکن بوده که مسير ابر تا زمين را طی خواهد کرد. شکل زير عناصر اصلی يک چاپگر ليزری را نشان می دهد.

چاپگر ليزری از پديده فوق بعنوان يک نوع ” چسب موقت ” استفاده می نمايد.  هسته اساسی سيستم فوق ، دستگاهی با نام ” نورپذير” (Photoreceptor) است . ماهيت فيزيکی دستگاه فوق، يک استوانه و يا يک سيلندر است. دستگاه فوق از مواد هادی نور تشکيل شده که توسط کوانتوم نور تخليه می گردند. در ابتدا ، استوانه يک شارژ مثبت را از طريق يک سيم حامل جريان الکتريکی (Corona Wire) ، پيدا می کند . همزمان با چرخش استوانه ، چاپگر يک پرتو نور ليزری نازک را بر سطح استوانه بمنظور تخليه الکتريکی بخش مربوطه ، می تاباند. در ادامه ليزر حروف و تصاير را  بر سطح استوانه خواهد نوشت .( يک الگو از شارژ الکتريکی ) . سيستم فوق می تواند با شارژ معکوس هم کار نمايد، در اين حالت يک شارژ الکترواستاتيک مثبت بر روی يک شارژ منفی بعنوان زمينه در نظر گرفته خواهد شد.  شکل زير استوانه چاپگر ليزری را نشان می دهد.

پس از عملکرد الگوی موردنظر ، چاپگر سطح استوانه را  با گرد جوهر ( پودر مشکی رنگ با کيفيت مناسب ) شارژ شده مثبت، می پوشاند. با توجه با اينکه پودر فوق دارای شارژ مثبت است ، تونر به ناحيه تخليه شده استوانه ( بار منفی ) چسبانده می گردد.( در اين حالت شارژ زمينه مثبت نخواهد شد ) . عمليات فوق مشابه نوشتن بر روی سودا و چسباندن آن بر روی سطح مورد نظر است .

پس از چسباندن پودر مورد نظر ، استوانه  حول يک کاغذ می چرخد .قبل از اينکه کاغذ زير استوانه قرار بگيرد ، يک شارژ منفی توسط سيم انتقالی Corona به آن داده می شود. شارژ فوق بمراتب قويتر از شارژ منفی الکترواستاتيک مربوط به تصوير بوده و کاغذ قادر به رها کردن پودر مربوطه خواهد بود. همزمان با حرکت کاغذ (با سرعت معادل استوانه)  بر روی کاغذ تصوير مربوطه درج خواهد شد. بمنظور ممانعت از چسبيدن کاغذ به استوانه ، بلافاصله پس از درج تصويرعمليات تخليه شارژ توسط يک سيم Detac corona انجام خواهد شد.

درنهايت ، چاپگر کاغذ را از بين يک Fuser ( يک زوج غلتک گرم ) عبور  داده می شود. در حين انجام فرآيند فوق، گردجوهر پاشيده شده  در کاغذ تنيده می گردد. غلتک ها باعث حرکت کاغذ به سمت سينی خروجی خواهند شد. Fuser باعث گرم شدن کاغذ نيز خواهد شد بهمين دليل زمانيکه کاغذ از چاپگر خارج می گردد ، داغ است .

چه عاملی باعث می شود که کاغذ سوزانده نگردد؟ مهمترين عامل سرعت است . سرعت حرکت کاغذ توسط غلتک ها بگونه ای خواهد بود که باعث عدم سوختگی کاغذ خواهد شد.

پس از ريختن پودر بر روی کاغذ ، سطح استوانه تحت تاثير يک لامپ تخليه قرار می گيرد. اين لامپ روشن تمام سطح  “نور پذير”  استوانه را تحت تاثير قرار داده و تصاوير الکتريکی را پاک خواهد کرد. در ادامه سطح استوانه توسط سيم شارژCorna  تحت تاثير شارژ مثبت قرار می گيرد.

کنترل کننده

قبل از انجام هر گونه عمليات توسط  چاپگر ليزری ، می بايست صفحه حاوی داده در اختيار آن قرار گرفته و در ادامه در رابطه با نحوه ايجاد خروجی مورد نظر تصميم گيری می گردد. عمليات فوق بر عهده کنترل کننده چاپگر خواهد بود.  کنترل کننده چاپگر بعنوان برد اصلی چاپگر ليزری ايفای وظيفه می نمايد. کنترل کننده فوق از طريق يک پورت ارتباطی نظير : پورت موازی و يا پورت USB با کامپيوتر ارتباط  برقرار می نمايد. در صورتيکه چاپگر به چندين کامپيوتر متصل باشد ، کاربران  متفاوت  قادر به ارسال درخواست های چاپ خود خواهند بود. در اين حالت کنترل کننده ، هر يک از درخواست های واصله را بصورت جداگانه پردازش خواهد کرد. شکل زير پورت های متفاوت يک چاپگر ليزری را نشان می دهد.

بمنظور گفتمان بين کنترل کننده و کامپيوتر ، می بايست آنها با يک زبان مشترک صحبت نمايند. در چاپگرهای اوليه ، کامپيوتر يک نوع فايل متنی خاص را بهمراه مجموعه ای از کدهای اطلاعاتی برای چاپگر ارسال می کرد. با توجه به ماهيت  چاپگرهای اوليه و محدوديت فونت های موجود ، روش  فوق بخوبی تامين کننده نيازهای اطلاعاتی چاپگر بود. امروزه از صدها نوع فونت استفاده می گردد.بدين منظور لازم است که اطلاعات مورد نياز چاپگر با استفاده از يک زبان پيشرفته در اختيار آن گذاشته شود.  متداولترين زبانهای موجود در اين زمينه  زبان PCL)Printer Command Language) مربوط به شرکت هيولت پاکارد و ” پوست اسکريپت ” مربوط به Adobe است . زبانهای فوق برای تشريح صفحه از يک نوع بردار استفاده می نمايند. بردار فوق مقادير رياضی از اشکال geometric می باشند. ( بصورت مجموعه ای از نقاط نخواهد بود ) چاپگر بردار را اخذ و در ادامه آن را به يک صفحه bitmap تبديل می نمايد.

برخی از چاپگرها از يک دستگاه اينترفيش گرافيکی GDI)Graphical device interface) در عوض PCL استناندارد، استفاده می نمايند. درسيستم فوق ، کامپيوتر بردار مربوط به نقاط را خود ايجاد می نمايد، بدين ترتيب کنترل کننده پردازشی در اين زمينه را انجام نداده و صرفا” دستورالعمل های نقاط را برای ليزر ارسال می نمايد. در اغلب چاپگرهای ليزری ، کنترل کننده می بايست عمليات مربوط به سازماندهی داده های دريافتی از کامپيوتر را خود انجام دهد. اطلاعات فوق شامل : دستورات مربوط به نوع عمليات ، نوع کاغذ ، نحوه برخورد با فونت ها و … است . کنترل کننده بمنظور انجام عمليات مربوطه بطرز صحيح می بايست اطلاعات فوق را با اولويت درست دريافت نمايد.

پس از سازماندهی داده ها ، کنترل کننده  عمليات آماده سازی صفحه را آغاز خواهد کرد. تنظيم حاشيه ها ی متن ، سازماندهی کلمات و استقرار تصاوير مورد نظر و … را انجام داده  و ماحصل عمليات فوق ايجاد برداری حاوی نقاط متفاوت است . چاپگر بمنظور چاپ يک صفحه به اطلاعات فوق نياز خواهد داشت .

در اکثر چاپگرهای ليزری ، کنترل کننده قادر به ذخيره  درخواست های مربوط به چاپ در حافظه اختصاصی خود است . با استفاده از ويژگی فوق ، کنترل کننده قادر به استقرار چندين کار در حافظه می باشد ( ايجاد يک صف از کارها ) . پس از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه اختصاصی ، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم خواهد شد. در موارديکه از يک سند می بايست چندين نسخه چاپ گردد ، داده های مربوطه صرفا” يک بار برای چاپگر ارسال و بدين طريق در زمان صرفه جوئی خواهد شد.

ليزر

نقش سيتم ليزر چاپگر در ايجاد خروجی مورد نظر بسيار حائز اهميت است . در چاپگرهای ليزری قديمی ، سيستم فوق از عناصر زير تشکيل شده بود :

 • يک ليزر
 • يک آيينه قابل حرکت
 • يک لنز

ليزر داده های مربوط به صفحه را دريافت ( نقاط ) و بر اساس اطلاعات فوق متن و تصوير مورد نطر را ايجاد می کرد. در هر زمان(لحظه) يک خط افقی چاپ می گرديد. همزمان با حرکت پرتو های نور بر روی استوانه ، ليزر يک پالس نوری برای هر يک از نقاط مورد نظر جهت چاپ را منعکس می نمود. برای فضا های خالی پالسی توليد نمی گرديد. ليزر نقشی در حرکت پرتو های نور نداشته و باعث تابش نور از طريق يک آيينه قابل حرکت است. همزمان با حرکت آيينه ، توسط مجموعه ای از لتزها نور تابانده می گرديد.با نتظيم فاصله بين آيينه و نقاط در زمان تابش نور ، از بهمم ريختگی تصوير پيشگيری بعمل می آمد.

دستگاه ليزری صرفا” در جهت افقی حرکت می کرد.پس از پيمايش افقی  ، چاپگر استوانه مربوطه را حرکت داده تا زمينه ايجاد خط بعدی توسط دستگاه ليزر فراهم گردد.

برخی از چاپگرهای ليزری از مجموعه ای  ديود نوری (LED) برای نوشتن محتويات صفحه استفاده می نمايند. هر يک از نقاط دارای نور اختصاصی خود خواهد بود. چاپگرهای با تکنولوژی فوق نسبت به چاپگرهائی که از دستگاه ليزری استفاده می نمايند ، دارای قيمت ارزان تری می باشند.

تونر

يکی از مهمترين شاخص های يک چاپگر ليزری ، تونر است . تونز يک نوع پودر الکتريکی شارژ شده بوده که  دارای دو عنصر اصلی : رنگ دانه و پلاستيک است . رنگ دانه ها تامين کننده رنگ مورد نياز می باشند ( در چاپگرهای تک رنگ ، رنگ فوق مشکی است )  .رنگ دانه ها با پلاستيک آميخته شده اند. بدين ترتيب زمانيکه تونر از بين غلتک های داغ عبور می نمايد ، گداخته خواهند گرديد.

پودر در  يک toner hopper ( يک محفظه کوچک در داخل يک روکش قابل حرکت ) ذخيره می گردد. چاپگر تونر مورد نياز خود را از طريق devloper unit ( تامين کننده دانه ) از محفظه دريافت می دارد. developer ، يک مجموعه از دانه های مغناطيسی با شارژ منفی است . دانه های فوق به يک پاک کن فلزی قابل چرخش ، متصل خواهند شد.  با حرکت ميله فوق دانه هایمغناطيسی در محفظه گفته شده قرار خواهند گرفت . با توجه به اينکه دانه های مغناطيسی دارای شارژ منفی می باسند ، تامين کننده دانه ها ، دانه های مثبت تونر را جمع آوری خواهد کرد.درادامه  پاک کن، ذرات را تميز و آنها را برای استوانه ارسال می دارد. تصاوير الکترواستاتيک دارای شارژ منفی قويتر نسبت به تامين کننده دانه ها بوده و  استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور می نمايد. در ادامه استوانه در طول کاغذ حرکت و بموازات آن کاغذ تحت  تاثير يک ميدان قرار گرفته( يک سيم  detac corona )  و تخليه الکتريکی می گردد.در وضعيت فوق تنها عاملی که باعث نگهداری تونر بر سطح کاغذ می گردد ، نيروی جاذبه است .بمنظور چسباندن تونر بر روی سطح کاغذ  ، می بايست کاغذ از طريق غلتک های داغ بحرکت درآيد. در اغلب چاپگرها  ، Toner hopper ، developer,drum assembly  در يک کارتريج قابل تعويض ( مشابه شکل زير ) قرار می گيرند.

مزايای يک چاپگر ليزری

مهمترين مزايای چاپگرهای  ليزری :  سرعت ، دقت و مقرون بصرفه بودن  است . يک ليزر فادر به حرکت بسيار سريع بوده و طبيعی است سرعت نوشتن آن بمراتب بيشتر از چاپگرهای جوهر افشان باشد. چاپگرهای ليزری بمراتب گرانتر نسبت به چاپگرهای جوهرافشان می باشند. در مقابل پودر مصرفی آنها زياد گران نبوده و هزينه نگهداری  آنان بالا نخواهد بود.

چاپگرهای رنگی

در ابتدا اغلب چاپگرهای ليزری بصورت تک رنگ ( سياه  رنگ نوشته و سفيد رنگ کاغذ )   بودند. امروزه چاپگرهای ليزری رنگی نيز متداول و توسط توليدکنندگان متفاوت عرضه شده اند. عملکرد چاپگرهای رنگی در اکثر موارد مشابه چاپگرهای سياه و سفيد است . يکی از تفاوت های عمده چاپگرهای رنگی با سيا و سفيد نحوه انجام فرآيند چاپ با توجه به ماهيت رنگی بودن آنان است . چاپگرهای رنگی برای انجام فرآيند مربوطه از چهار فاز متفاوت استفاده می نمايند. در هر فاز يکی از رنگ های  فيروزه ای ( آبی ) ، سرخابی ( قرمز ) ، زرد وسياه استفاده می گردد. با ترکيب چهار رنگ فوق مجموعه ای گسترده از رنگ ها بوجود می آيد. برخی از چاپگرها دارای چهار تونر و developer unit مجزا بر روی يک چرخ دوار می باشند. برخی ديگر از چاپگرها  برای هر يک از رنگ ها، از دستگاه های ليزر ، استوانه و تونر  مجزا استفاده می نمايند. شکل زير يک نمونه چاپگر ليزر رنگی را نشان می دهد.

   چاپگر جوهر افشان 

 چاپگرهای جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گرديدند. شايد يکی از مهمترين دلايل رشد سريع اين نوع از چاپگرها قيمت مناسب آنها نسبت به کيفيت و کارآئی آنان باشد. يک چاپگر جوهر افشان ، چاپگری است که برای ايجاد تصاوير ، قطرات ( ذرات ) بسيار کوچکی از جوهر را بر روی کاغذ  پخش می کند ( پاشيدن ) .

اگر يکی از خروجی های چاپگرهای جوهر افشان را بدقت تگاه نمائيم، موارد زير مشاهده می گردد:

 • نقاط ( ذرات ) بسيار کوچک می باشند. ضخامت قطر اين نقاط بين 50 تا 60 ميکرون  است ( از موی انسان کوچک تر، 70 ميکرون )
 • نقاط با دقت بالای 720 * 1440 Dpi ، در کنار يکديگر قرار گرفته اند.
 • نقاط می توانند  دارای رنگ های متفاوت بوده که از ترکيب آنها تصاوير با کيفيت بالا بوجود می آيد.

چاپگرهای تماسی و غير تماسی

از تکنولوژی های متفاوتی برای توليد چاپگر استفاده می گردد. تمام تکنولوژی ها یفوق را می توان به دو گروه عمده که هر يک دارای مدل های متفاوتی می باشند ، تقسيم کرد :

چاپگرهای تماسی . اين نوع چاپگرها دارای مکانيزمهائی برای تماس با کاغذ بمنظور ايجاد خروجی مورد نظر می باشند. در اين راستا از دو تکنولوژی عمده استفاده می گردد :

  ● نقطه ماتريسی . اين نوع چاپگرها از مجموعه ای محدود پين بمنظور ضربه زدن به ريبون حاوی مرکب ، استفاده می نمايند. در اين حالت پس از ضربه زدن پين به ريبون ، در نقطه تماس ريبون با کاغذ ، اثری ثبت خواهد شد. برآيند اثرات فوق خروجی مورد نظر را بوجود خواهدد آورد.

 ● کاراکتری . اين نوع از چاپگرها تصويری از دستگاه  تايپ کامپيوتری می باشند. اين نوع چاپگرها دارای يک ” گردی” ( گوی ) و يا مجموعه ای از ميله هائی است که شامل کاراکترها ( حروف و ارقام ) برجسته می باشند. کاراکتر مورد نظر به يک ريبون جوهری ، ضربه زده و باعث ثبت کاراکتر مورد نظر بر روی کاغذ می گردد. اين نوع چاپگرها دارای سرعت و دقت لازم برای چاپ متن بوده و دارای محدوديت های فراوانی در رابطه با کاربردهای گرافيکی می باشند.

چاپگرهای غير تماسی . در اين نوع چاپگرها ، در زمان ايجاد خروجی با کاغذ تماسی برقرار نمی گردد. چاپگرهای جوهر افشان در اين گروه قرار دارند. اين نوع چاپگرها دارای انواع متفاوتی می باشند . دو نوع عمده از چاپگرهای فوق عبارتند :

 ● جوهر افشان . اين نوع چاپگرها از مجموعه ای  ” افشانک ” برای پخش جوهر بر روی کاغذ اشتفاده می نمايند.

 ● ليزری . اين نوع چاپگرها با استفاده از جوهر ( تونر ) ، الکتريسيته ساکن و حرارت باعث ايجاد خروجی مورد نظر بر روی کاغذ می گردند.

مبانی چاپگرهای جوهر افشان

يک چاپگر جوهر افشان از بخش های زير تشکيل شده است :

هد چاپگر ، مهمترين المان در يک چاپگر جوهر افشان است . هد چاپگر دارای مجموعه ای از ” افشانک ها ” بوده که قطرات بسيار ريز جوهر را بر روی کاعذ پخش خواهد کرد.

کارتريج . با توجه به نوع  و شرکت سازنده چاپگر، کارتريج های متفاوتی وجود دارد. مثلا” ممکن است برای رنگ مشکی از يک کارتريج و يا رنگ مشکی با ساير رنگ ها در يک کارتريج واحد قرار گرفته شود.

موتور Stepper  . يک موتور stepper باعث حرکت سيستم هد ( هد چاپ و کارتريج های مربوطه ) در طول  کاغذ  می گردد. برخی از چاپگرها دارای يک نوع خاص موتور  برای “پارک نمودن ”  سيستم هد در زمان عدم استفاده از چاپگر،  می باشند.  بديت ترتيب سيستم هد چاپگر، پس از پارک شدن ، بصورت تصادفی  حرکت نخواهند کرد .

تسمه . دستگاه هد ، از طريق يک تسمه به موتور Stepper متصل می گردد .

ميله “تثبيت کننده ” . سيستم هد، از يک ميله تثبيت کننده بمنظور اطمينان از ثبات  و استحکام هد در زمان حرکت ،  استفاده می نمايد.

دستگاه تغذيه کاغذ . اين دستگاه از سه بخش مجزای  زير تشکيل شده است :

● سينی / تامين کننده کاغذ . اغلب چاپگرهای جوهر افشان دارای يک سينی بمنظور قرار دادن کاغذ می باشند. برخی ديگر از چاپگرها  از يک Feeder استفاده  می نمايند.

● غلتک ها . با استفاده از مجموعه ای غلتک   ، کاغذ های موجود در سينی  و  يا Feeder به داخل چاپگر کشانده خواهند شد.

● موتور Stepper تغذيه کاغذ . موتور فوق  غلتک ها را بمنظور حرکت کاغذ به ميزان موردنياز ، به حرکت در می آورد.

منبع تغذيه . اکثر چاپگرها دارای يک منبع تغذيه برق اختصاصی برای خود می باشند.

مدار کنترلی . يک برد مدار چاپی بوده که  باعث کنترل تمام عناصر مکانيکی موجود در چاپگر می گردد.

پورت های اينترفيس . پورت موازی همچنان از متداولترين روش های ارتباط يک چاپگر به کامپيوتر است . چاپگرهای جديد ،  از پورت های USB نيز استفاده می نمايند. برخی از چاپگرها نيز ممکن است از طريق پورت سريال و يا پورت SCSI به کامپيوتر متصل گردند.

حرارت در مقابل لرزش

چاپگرهای جوهر افشان از تکنولوژی های متفاوتی برای ايجاد قطرات ( ذرات ) جوهر استفاده می نمايند. دو تکنولوژی رايج عبارتند از :

حباب حرارتی . تکنولوژی فوق توسط شرکت های ” کانن” و ” هيولت پاکارد” ارائه  شده است . در يک چاپگر حرارتی جوهرافشان ، ترانزيستورهای خاصی باعث ايجاد حرارت می گردند، در ادامه حرارت فوق باعث تبخير جوهر شده تا حباب مورد نظر ايجاد گردد. همزمان با گسترش حباب ، مقداری از جوهر از افشانک ها خارج و بر روی کاغذ می ريزد. زمانيکه حباب پخش گرديد ، يک خلا ايجاد تا باعث ممانعت از نشت بيشتر جوهر می گردد. چاپگرهائی از اين نوع دارای 300 تا 600 افشانک ريز بوده و تمام آنها بصورت همزمان قطراتی را بر روی سطح کاغذ قرار خواهند داد. شکل زير افشانک های يک چاپگر با تکنولوژی حباب حرارتی را نشان می دهد.

جريان الکتريسته در اثر فشار  . تکنولوژی فوق توسط شرکت ” اپسون ” ارائه شده است . در اين تکنولوژی از کريستال های  فشاری استفاده می گردد.  برای هر افشانک از يک کريستال استفاده می گردد.( در پشت مخزن جوهر ) . کريستال همزمان با دريافت يک شارژ الکتريکی ضعيف ، باعث ايجاد ارتعاش در مخزن جوهر شده و همين امر باعث می گردد مقدار اندکی جوهر از افشانک خارج گردد. زمانيکه ارتعاش خاتمه يافت ، ارسال جوهر از طريق افشانک ها متوقف خواهد شد.

عمليات چاپ

پس از فعال نمودن گزينه ” چاپ” در نرم افزارهای مربوطه ،  عمليات متفاوتی بشرح ذيل انجام خواهد شد:

– اطلاعات مورد نظر از طريق نرم افزار مربوطه برای درايور چاپگر ارسال می گردد.

– درايور ،  اطلاعات دريافتی را بگونه ای ترجمه خواهد کرد که برای چاپگر قابل فهم باشند. در اين مرحله درايور بررسی خواهد کرد که آيا چاپگر برای عمليات چاپ آماده است ؟

– اطلاعات مورد نظر توسط درايور از طريق پورت مربوطه در اختيار چاپگر قرار داده می شوند.

– چاپگر اطلاعات ارسال شده توسط کامپيوتر را دريافت و بخشی از آنها را در يک بافر ذخيره می نمايد. اندازه حافظه فوق می تواند محدوده ای از 512 کيلوبايت تا 16 مگابايت را شامل گردد. محدوده فوق بستگی به نوع چاپگر دارد.بديهی است هر اندازه که ميزان بافر فوق زياد باشد ،  امکان استقرار چندين سند برای چاپ فراهم خواهد شد.

– در صورتيکه چاپگر برای مدت زمانی بيکار باشد ،  بصورت خودکار عمليات پاکسازی هد انجام خواهد شد. پس از اتمام عمليات فوق که Clean Cycle نيز ناميده می شود ،  چاپگر آماده  چاپ درخواست های جديد خواهد شد.

مدار کنترل کننده باعث فعال شدن موتور stepper بمنظور تغذيه کاغذ می شود. غلتک ها بحرکت در آمده و يک کاغذ از مخزن مربوطه ( سينی و يا Feeder) درون چاپگر کشانده می شود.

– پس از تغذيه کاغذ و استقرار آن در محل مربوطه ،  موتور stepper با استفاده از تسمه مربوطه باعث حرکت دستگاه هد در طول صفحه می شود. حرکت گام به گام موتور stepper باعث تزريق جوهر از طريق افشانک های مربوطه در طول کاغذ می گردد.

– در هر ايستگاه تزريق ،  قطرات متعددی  بر روی کاغذ قرار می گيرد.

– در انتهای هرفاز ،  کاغذ به ميزان بسيار اندکی ( کسری از يک اينچ ) بسمت جلو کشانده می شود.

– فرآيند فوق تا تکميل چاپ تمام صفحه تکرار خواهد شد. مدت زمان تکميل چاپ يک صفحه، در چاپگرها متفاوت است .  از واحدی با نام PPM ( تعداد صفحه در دقيقه ) برای مشخص نمودن تعداد صفحات قابل چاپ در چاپگرها استفاده می گردد. مقدار فوق کاملا” متغير بوده و به عوامل متفاوتی از جمله نوع چاپگر ،  سپاه سفيد ،  رنگی  و … بستگی خواهد داشت .

– پس از اتمام عمليات چاپ ،  هد چاپگر بمنظور ممانعت در مقابل حرکات تصادفی وآسيب های احتمالی ” پارک ” می گردد.

کاغذ و جوهر

چاپگرهای جوهر افشان بسيار ارزان قيمت می باشند. قيمت اين نوع چاپگرها از يک چاپگر ليزری سياه و سفيد نيز پايين تر است . اکثر توليد کنندگان،  سعی در توليد و عرضه اين نوع چاپگرها با قيمت مناسب دارند. قيمت کارتريج اين نوع از چاپگرها نسبت به خود چاپگر گرانتر است .زمانيکه سخت افزاری بفروش می رسد ،  در ادامه می بايست ساير سخت افزارها و عناصر مرتبط با آن را نيز تهيه کرد. زمانيکه  چاپگر با قيمت ارزان تهيه  گردد ،  می بايست در ادامه کارتريج های آن را بمنظور استفاده ،  تامين کرد.  شايد سياست توليدکنندگان، عرضه  چاپگر با قيمت ارزان و ارائه کارتريج با قيمت مناسب تر ( خيلی ارزان خير !  ) باشد.  نمی توان چاپگری را از يک توليدکننده تهيه و کارتريج آن را از توليد کننده ديگر تامين نمود!

کاغذ استفاده شده در چاپگرهای جوهر افشان تاثير مستقيمی بر کيفيت تصوير چاپ شده خواهد داشت .کاعذهای استفاده شده ، می بايست شفاف و عاری از هر گونه موج و خش بر روی سطح کاغذ باشند.

 PDA

امروزه در اغلب کشورهای پيشرفته از notbook و يا organizer در موارد متعددی استفاده بعمل می آيد. با استفاده از دستگاههای فوق هر شخص دارای  دفترچه آدرس ، برنامه ريزی روزانه ، ليست کارهائی که می بايست انجام شود ، دفترچه ياداشت ، ماشين حساب ، ليست پروژه ها و ساير گزارشات متنوع و مورد نياز خود بوده  در صورت لزوم قادر به استفاده سريع از آنان خواهد بود. دستگاههای فوق دارای تمام امکانات لازم بمنظور برنامه ريزی و سازماندهی فعاليت های رايج زندگی می باشند. طی ساليان اخير دستگاه جديدی با قابليت های بمراتب بيشتر عرضه شده است که با استقبال چشمگير خريداران مواجه شده است . دستگاههای فوق PDA)Personal Digital Assistants) ناميده می شوند.  PDA کامپيوترهای قدرتمندی بوده که براحتی در يک دست قرار می گيرند. عملکردPDA دربرخی موارد مشابه Organizer است ، با اين تفاوت که با استفاده  از PDA می توان نامه های الکترونيکی خود را دريافت و يا به موسيقی گوش  داد. ميزان فروش PDA از زمان عرضه تاکنون يک رکورد تاريخی را ثبت کرده است . تاکنون بيش از نه ميليون کامپيوتر دستی (PDA) فروخته شده است . اکثر PDA فروخته شده متعلق به شرکت Palm می باشند. شرکت های ديگر نيز محصولات خود را در اين زميته توليد و به بازار عرضه نموده اند ، بنابراين با توجه به رقابت موجود می توان نمونه ای را تهيه نمود که دقيقا” منتاسب با خواسته های هر فرد باشد.

مبانی PDA

PDA به دو گروه عمده: کامپيوترهای دستی (Hand-held) و کامپيوترهای Palm-Sized  تقسيم می گردند. مهمترين تفاوت بين دو گروه فوق  اندازه ، نوع نمايشگر و نحوه ورود اطلاعات  است . کامپيوترهای دستی در مقايسه نسبت به کامپيوترهای Palm-Sized ، بزرگتر و سنگين تر می باشند. اين نوع کامپيوترها دارای صفحات نمايشگر LCD بزرگتر ويک صفحه کليد کوچک بهمراه ترکيب تکنولوژی Touch-screen  برای ورود اطلاعات می باشند. کامپيوترهای Palm-Sized سبک تر و کوچک تر می باشند. اين نوع از کامپيوترها از صفحات نمايشگر LCD کوچک و تکنولوژی stylus/touch-screen و برنامه های تشخيص تايپ دستی برای ورود اطلاعات استفاده می نمايند.

صرفنظر از نوع PDA ، تمام آنها دارای پتانسيل های سخت افزاری مشابه ای می باشند:

 • ريزپردازنده
 • سيستم عامل
 • حافظه
 • باطری
 • نمايشگرهای LCD
 • دستگاه ورودی ( دکمه هائی بهمراه نمايشگرهای touch-screen و يا صفحه کليد )
 • پورت های ورودی و خروجی
 • نرم افزارهای کامپيوترهای شخصی

ريزپردازنده

دستگاههای PDA مشابه کامپيوترهای شخصی و يا Laptop از ريزپردازنده استفاده می نمايند. ريزپردازنده بمنزله مغز يک PDA بوده و تمام عمليات مربوطه را بر اساس دستورالعمل های برنامه ريزی شده انجام می دهند. برخلاف کامپيوترهای شخصی ، دستگاههای PDA از ريزپردازنده های کوچکتر و ارزانتر استفاده می نمايند. پردازنده های Motorola Dragonball و هيتاچی SH7709a نمونه هائی در اين زمينه می باشند. با اينکه سرعت پردازنده های فوق در مقايسه با پردازنده های استفاده شده در کامپيوترهای شخصی بمراتب کمتر است ( سرعت پردازنده های فوق بين 16 تا 75 مگاهرتز می باشد ) ولی پردازنده استفاده شده در اين نوع از کامپيوترها متناسب با وظايفی است که بر عهده آنان گذاشته شده است .  ابعاد کوچک و قيمت پايين اين نوع از کامپيوترها ، سرعت پايين ( نسبت به کامپيوترهای شخصی) آنها را کم رنگ می نمايد. شکل زير يک نمونه از ريزپردازنده های Motorola Dragonball را نشان می دهد.

سيستم عامل

سيستم عامل شامل دستورات از قبل برنامه نويسی شده ای می باشد که به پردازنده عمليات مربوطه را ديکته خواهد کرد. سيستم های عامل استفاده شده در کامپيوترهای PDA به پيچيدگی سيستم های عامل استفاده شده در کامپيوترهای شخصی نمی باشند. اين نوع از سيستم های عامل دارای مجموعه دستورات کمتری بوده که به حافظه کمتری نياز خواهند داشت .  مثلا” سيستمعامل Palm به 100کيلو بايت حافظه بيشتر نياز ندارد.( کمتر از يک درصد نسبت به حافظه مورد نياز برای نصب ويندوز 98 و يا MAC OS ) . کامپيوترهای PDA عمدتا” از دو نوع سيستم عامل استفاده می نمايند : Palm OS)3COM)  يا PocketPC . سيستم عامل Palm os ، به حافظه کمتری نياز داشته و دارای سرعت بيشتر می باشد. اغلب کاربران نيز از سادگی استفاده از سيستم عامل Palm ابراز رضايت می نمايند.سيستم عامل PocketPC نمايشگرهای رنگی، گرافيک، نسخه های خاصی از نرم افزارهای  Word,Excel و ساير دستگاهها ( نظير Built-in MP3 player,MPEG movie Player   ) را حمايت می نمايد. سيستم عامل فوق با توجه به ماهيت خود به فضای بيشتری از حافظه نياز نداشته و سرعت آن نسبت به Palm Os کمتر است . با توجه به گسترش استفاده از اين نوع کامپيوترها در سطح جهان ، شرکت های متعددی در حال پياده سازی نرم افزارهای خاص برای استفاده تحت دو سيستم عامل فوق می باشند.

حافظه

کامپيوترهای PDA دارای هارد ديسک نمی باشند. برنامه های مورد نظر ( دفترچه تلفن ، ماشين حساب ، دفترچه ياداشت و سيستم عامل) در يک نوع حافظه ROM ذخيره می گردند. اطلاعات فوق زمانيکه کامپيوتر خاموش است ، همچنان در حافظه باقی خواهند ماند. داده ها و ساير برنامه هائی که توسط کاربران اضافه می گردد ، در حافظه RAM دستگاه ذخيره می گردند. رويکرد فوق نسبت به کامپيوترهای شخصی دارای چندين مزيت است .زمانيکه PDA روشن می گردد ، تمام برنامه ها بلا فاصله قابل استفاده بوده و نيازی به معطل شدن برای فعال شدن هر يک از برنامه ها نخواهد بود. زمانيکه محتويات يک فايل  تغيير داده می شود ، اطلاعات جديدد بصورت اتوماتيک ذخيره خواهند شد و نيازی به استفاده از دستور Save نخواهد بود. زمانيکه دستگاه خاموش می گردد ، اطلاعات همچنان در حافظه باقی خواهند ماند.( چون از باطری استفاده می گردد). تمام کامپيوترهای PDA از حافظه های Solid-state استفاده می نمايند. برخی از حافظه Static RAM و برخی ديگر از حافظه Flash استفاده می نمايند. برخی ديگر نيز از حافظه های قابل حمل ( تعويض )  استفاده می نمايند. حداقل حافظه کامپيوترهای PDA دو مگابايت است . برخی از مدل های پيشرفته PDA دارای حافظه ای بين 5 تا 32 مگابايت می باشند. سيستم عامل PocketPC نسبت به Palm OS فضای بيشتری از حافظه را اشغال خواهند کرد ، بنابراين کامپيوترهای PDA که  از سيستم عامل PocketPC استفاده می نمايند ، بين 16 تا 32 مگابايت حافظه استفاده می گردد. در برخی از مدل های PDA امکان ارتقاء  حافظه  نيز وجود دارد.

شکل زير نمای درون يک PDA را نشان می دهد. درقسمت ميانی برد فوق ، پردازنده قرار گرفته و در سمت چپ و در بخش بالای ريزپردازنده ، تراشه های حافظه قرار گرفته اند.

باطری

برق مورد نياز کامپيوترهای PDA توسط باطری تامين می گردد. برخی از مدل های PDA از باطری الکالاين (AAA) استفاده می نمايند. برخی ديگر از مدل های PDA از باطری های با قالبيت شارژ مجدد( Lithium,nickel-cadmium,nickel-metal hybride) استفاده می نمايند عمر مفيد باطری بستگی به  PDA و نوع استفاده از آن دارد. موارد زير باعث مصرف بالای باطری می گردد:

 • سيستم عامل
 • حافظه بيشتر
 • نمايشگرهای LCD رنگی
 • ضبط صوت
 • Mp3 Player

عمر يک باطری می تواند از دو ساعت تا دو ماه،  باتوجه به نوع PDA و امکانات مربوطه باشد . اکثر کامپيوترهای PDA دارای سيستم مديريت Power می باشند. سيستم فوق باعث افزايش عمر مفيد يک باطری می گردد. در صورتيکه عمر باطری بگونه ای باشد که نتوان دستگاه را روشن نمود ( پيشاپيش هشدار خواهد داد) ، به اندازه کافی برای نگهداری اطلاعات موجود در RAM فرصت خواهد بود. در صورتيکه عمر مفيد باطری بطور کامل به اتمام رسيده باشد و يا آنها را از دستگاه خارج کرده باشيد ، تقريبا” يک دقيقه فرصت خواهد بود تا باطری را تعويض نمود ( ترانزيستور موجود در سيستم شارژ خود را ازدست نداده باشد ) در صورت تخليه شارژ ترانزيستور موجود در سيستم و عدم استفاده از زمان يک دقيقه ای بمنظور تعويض باطری ، اکثر دستگاههای PDA اطلاعات خود را از دست خواهند داد. با گرفتن Backup از اطلاعات موجود در PDA بر روی يک کامپيوتر شخصی و يا يک LapTop می توان اثرات جانبی را به حداقل مقدار خود رساند. دستگاههای PDA دارای آداپتورهای AC برای استفاده از برق شهری نيز می باشند.

نمايشگر LCD

کامپيوترهای PDA دارای يک نوع خاص از صفحات نمايشگر LCD می باشند. برخلاف کامپيوترهای شخصی که نمايشگرهای LCD بعنوان دستگاههای خروجی مورد استفاده قرار می گيرند ، دستگاههای PDA از نمايشگرهای خود برای ورودی و خروجی استفاده می نمايند.  نمايشگرهای LCD دستگاههای PDA بمراتب کوچکتر از نمايشگرهای laptop  است . کامپيوترهای Hand-held ( نوعی خاصی از دستگاههای PDA) از صفحات  نمايشگر بزرگتری نسبت به کامپيوترهای Palm-Sized استفاده می نمايند.   نمايشگرهای PDA دارای ويژگی های زير می باشند :

 • LCD و يا Enhanced LCD و يا CSTN
 • دارای وضوح تصوير 160*160 و 320 * 240 می باشند
 • سياه و سفيد ( 16 رنگ خاکستری ) و يا رنگی ( 65.536 رنگ )
 • ماتريس های Active و يا Passive ( ماتريس های Active شفاف تر و خواندن اطلاعات آسان تر است )
 • Reflective و يا Backlit . ( نمايشگرهای Backlit برای استفاده در نور پايين مناسب می باشند)

دستگاه ورودی

در کامپيوترهای PDA ، بمنظور  ورود اطلاعات و دستورات  از روش های  متفاوتی استفاده می شود.کامپيوترهای Hand-held عموما” از يکدستگاه صفحه کليد خيلی کوچک و ظريف همراه  با يک touch-screen استفاده می نمايند. کامپيوترهای palm-Sized از يک قلم فولادی و يک touch-screen همراه با يک برنامه تشخيص تايپ دستی استفاده می نمايند. هر يک از مدل های فوق دارای مجموعه ای از دکمه ها بمنظور فعال کردن نمايشگر و يا برنامه ها می باشند.

نمايشگر کامپييوترهای Palm-sized ، يک صفحه بسيار نازک چهار اينچی است که از آن هم بعنوان دستگاه ورودی و هم بعنوان دستگاه خروجی استفاده می گردد.کامپيوترهای فوق بمنظور نمايش اطلاعات از يک LCD استفاده می نمايند. در قسمت بالای LCD يک touch-screen  وجود داشته که می توان با استفاده از يک مداد شبه فولادی و يا ورود مستقيم داده ، اطلاعاتی را وارد کرد. زمانيکه مداد فولادی  با صفحه تماس برقرار می نمايد ، روکش پلاستيکی موجود بر روی نمايشگر ، به سمت پايين حرکت تا با سطح شيشه ای تماس برقرار نمايد. عمليات فوق باعث می گردد يک ميدان ولتاژ ايجاد گردد ، ميدان فوق توسط درايورtouch-screen ضبط می گردد. با ارسال يک جريان الکتريکی افقی و در ادامه عمودی ، touch-screen مختصات X,Y مربوطه به نقطه مورد نظر را بدست می آورد. درايور در هر ثانيه هزاران مرتبه touch-scrren را پيمايش و اطلاعات مورد نظر را برای هر يک از برنامه هائی که به آنها نياز دارند ، ارسال می دارند.

همانگونه که اشاره گرديد يکی ديگر از روش های ورود اطلاعات در کامپيوترهای Palm-Sized ، استفاده از يک برنامه تشخيص تايپ دستی است .  با استفاده از مداد فولادی بر روی نمايشگر کاراکترهائی رسم می گردد. نرم افزارهمراه PDA ، کاراکترهای رسم شده را به حروف و يا ارقام تبديل می نمايد. در دستگاههای Palm ، نرم افزاری که حروف را تشخيص می دهد Graffiti ناميده می شود. بمنظور کمک به تشخيص کاراکترها توسط برنامه فوق ، می بايست حروف در يک بخش صفحه و ارقام در بخش ديگر رسم گردند. هر کاراکتر می بايست با يک حرکت بدون توقف رسم گردد. بدين منظور می بايست از حروف ” الفبائی مخصوص ” استفاده کرد. مثلا” برای نوشتن حرف “A”  می بايست “V” و يا برای حرف “F”  از يک L وارونه استفاده گردد.

يکی از اشکالات نرم افزار تشخيص تايپ دستی ، نياز به فراگيری روش های جديد برای نوشتن است . سرعت نوشتن با استفاده از روش فوق نسب به تايپ دستی کند تر است . در صورت تمايل می توان از يک صفحه کليد Onscreen استفاده و از مشکلات اشاره شده برحذر ماند. صفحه  کليد فوق مشابه يک صفحه کليد معمولی است . تنها تفاوت موجود استفاده از مداد فولادی برای ضربه زدن و فشردن هر يک از کليدهای مورد نظر بر روی صفحه کليد است . برخی از مدل های کامپيوترهای Palm دارای  امکان جانبی صفحه کليد می باشند. استفاده از صفحه کليد فوق بمراتب راحتر از ساير موارد اشاره شده بوده خصوصا” در زمان ارسال E-mail است . اخيرا” برخی از مدل های PDA از تکنولوژی تشخيص صوت نيز استفاده می نمايند. در اين مدل ها می توان با استفاده از ميکروفن اطلاعات خود را بصورت صوتی وارد و توسط  نرم افزار مربوطه عمليات تبديل صوت به داده انجام خواهد شد.

دستگاههای ورودی و خروجی

کامپيوترهای PDA بگونه ای طراحی شده اند که تحت هر شرايطی قادر به استفاده از کامپيوترهای شخصی و يا Laptop باشند. مثلا” می توان اطلاعاتی را از کامپيوتر شخصی خود به PDA منتقل و يا اطلاعات را از PDA به کامپيوتر منتقل نمود. بنابراين يک PDA می بايست قادر به ارتباط با يک کامپيوتر شخصی باشد. مبادله اطلاعاتی بين PDA و PC اصطلاحا” data synchronization ناميده می شود. ارتباطات فوق در کامپيوترهای PDA از طريق  پورت USB انجام می گيرد. علاوه بر استفاده از کابل ، بمنظور تبادل اطلاعات ، برخی از دستگاههای PDA دارای يک پورت مادون قرمز بوده که از امواج نوری برای تبادل اطلاعات بين يک کامپيوتر شخصی و PDA استفاده می شود. برخی ديگر از مدل های PDA از روش های بدون کابل  برای تبادل اطلاعات استفاده می نمايند. استفاده کنندگان PDA بمنظور دريافت و يا ارسال e-mail  می بايست از يک ISP که امکان  “بدون کابل ” را نيز ارائه می دهد ، استفاده گردد. برخی ديگر از مدل های PDA دارای يک امکان جانبی بمنظور استفاده از مودم می باشند. امکان فوق بصورت جداگانه می بايست تهيه گردد.

نرم افزارهای کامپيوترهای شخصی و  يا Laptop

بمنظور ارسال اطلاعات از دستگاه PDA به کامپيوتر های شخصی و بالعکس ، می بايست از نرم افزارهای خاصی نظير : HotSync برای کامپيوترهای PDA که از سيستم عامل Palm OS و يا ActiveSync برای کامپيوترهائی که از سيستم عامل PocketPc استفاده می نمايند ، استفاده گردد. نرم افزار فوق می بايست بر روی هارد ديسک کامپيوتر شخصی نصب تا امکان اتصال PDA به کامپيوتر شخصی توسط يکی از روش های : کابل ، اشعه مادون قرمز ، بدون کابل و يا مودم فراهم گردد.  با توجه به گسترش دستگاه های PDA شرکت های متعددی در سطح جهان اقدام به طراحی و پياده سازی نرم افزارهای مختص اين نوع از سيستم ها نموده اند.

قابليت های  PDA

دستگاههای PDA در ابتدا مشابه organizers رفتار می نمودند. آنها قادر به ذخيره آدرس ، شماره تلفن ، ثبت قرار ملاقات های روزمره و … بودند. دستگاههای PDA در حال حاضر نيز عمليات فوق را انجام می دهند. پس از گذشت مدت زمانی کوتاه دستگاههای PDA متحول و پتانسيل های متعددی در آنها ايجاد گرديد. امروزه با استفاده از دستگاههای PDA می توان اقدام به ارسال و يا دريافت E-mail و يا بازيابی اطلاعات مورد نياز از اينترنت ، نواختن موزيک ، مشاهده فيلم و بازيهای ويدئويی نمود.  برخی از قابليت های  PDA بشرح زير می باشند:

 • مديريت اطلاعات شخصی ( تمام مدل ها ) .
 • ذخيره اطلاعات مربوط به تماس با ديگران شامل : نام ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس E-mail
 • ايجاد ليست فعاليت های روزمره
 • ياداشت نويسی
 • دفترچه ياداشت
 • ثبت زمان وتاريخ قرار ملاقات ها
 • يادآوری قرار ملاقات
 • برنامه ريزی پروژه ها
 • ماشين حساب
 • ارسال و دريافت e-mail ( برخی از مدل ها )
 • استفاده از يک واژه پرداز ( برخی از مدل ها )
 • پخش فايل های موزيک mp3 ( برخی از مدل ها )
 • پخش فايل های فيلم MPEG ( برخی از مدل ها )
 • دريافت اطلاعات دلخواه از اينترنت( برخی از مدل ها )
 • بازيهای ويدئويی ( برخی از مدل ها )
 • ارتباط با ساير دستگاه ها نظير دوربين های ديجيتال ( برخی از مدل ها )

کامپيوترهای LapTop 

 Laptop يکی از انواع متفاوت کامپيوترهای موجود است . اين نوع از کامپيوترها دارای قدرت محاسباتی و عملياتی نظير کامپيوترهای شخصی می باشند. با توجه به ويژگی  های متعدد اين نوع از کامپيوترها خصوصا” : قابليت حمل،  می توان آنها را  در موارد  متفاوت و بصورت فرامکانی استفاده کرد .

سير تکاملی کامپيوترهای Laptop

اولين مرتبه ايده ايجاد يک کامپيوتر Laptop ، توسط شخصی با نام “Alen key”  در سال 1970 مطرح گرديد. در سال 1979 اولين کامپيوتر Laptop توسط “William Moggridge” طراحی گرديد. کامپيوتر فوق دارای 340 کيلوبايت حافظه بود. در سال 1983 ، توسط ” Gavilan compute ” يک Laptop با مشخصات زير توليد گرديد :

 • 64 کيلوبايت حافظه RAM ( امکان ارتقاء آن تا 128 کيلوبايت وجود داشت )
 • از سيستم عامل اختصاصی شرکت Gavilan استفاده می کرد( قابليت استفاده از MS-DOS نيز وجود داشت ).
 • ريزپردازنده 8080
 • موس touchpad
 • چاپگر قابل حمل
 • وزن آن 4 کيلوگرم و بهمراه چاپگر 6/4 کيلوگرم

کامپيوتر فوق دارای يک فلاپی درايو بود که با ساير فلاپی درايوهای موجود ، سازگار نبود.

در سال 1984 ، شرکت “اپل ” مدل Apple IIc را معرفی کرد. کامپيوتر فوق از لحاظ اندازه نظير يک کامپيوتر notebook بود. سيستم فوق دارای يک ريزپردازنده  65C02  ، يکصد وبيست و هشت  کيلوبايت حافظه ، يک فلاپی درايو 5.25 ، دو پورت سريال ، يک پورت موس ، يک کارت مودم و منبع تغذيه خارجی ، بود. وزن کامپيوتربدون در نظر گرفتن  مانيتور، 5 کيلوگرم بود. در کامپيوتر فوق از يک مانيتور نه اينچ تک رنگ و يا يک پانل اختياری LCD استفاده می شد. . در ادامه و در سال 1986 ، شرکت IBM نمونه محصول خود را در اين زمينه  عرضه کرد. در سيستم فوق از ريزپردازنده 8080 ، 256 کيلوبايت حافظه ، دو عدد فلاپی درايو 3.5 اينچ ، يک LCD ، پورت های سريال و موازی و يک محل خاص برای يک مودم خارجی ، استفاده می گرديد. کامپيوتر فوق بهمراه نرم افزارهای اختصاصی نظير واژه پرداز ، دفترچه تلفن و … عرضه گرديد. وزن سيستم فوق 5.4 کيلوگرم و به قيمت 3500 دلار فروخته می گرديد.

در ادامه شرکت های متعدد اقدام به توليد کامپيوترهای Laptop نمودند. امروزه اين نوع از کامپيوترها دارای قابليت ها ی فراوانی بوده  که استفاده کنندگان مربوطه را در تمام سطوح راضی می نمايد

کالبد شکافی  کامپيوترهای Laptop

بمنظور آشنائی با عناصر تشکيل دهنده يک Laptop ، مدل Toshiba satellite Pro را بررسی خواهيم کرد.  کامپيوترهای Laptop نظير تمام کامپيوترهای ديگر، دارای يک ريزپردازنده است .ريزپردازنده مسئول انجام تمام عمليات در کامپيوتر است .

 ريزپردازنده :

 • دارای مجموعه ای از دستورات داخلی ذخيره شده در حافظه بوده و قادر به دستيابی به آنان است .
 • قادر به دريافت دستورالعمل ها و يا داده از صrفحه کليد و يا دستگاههائی نظير : موس ، Touchpad،trackbal و.. است .
 • قادر به دريافت و ذخيره سازی داده از دستگاههای متفاوت ذخيره سازی نظير  : هارد ديسک ، فلاپی درايو ، CD درايو و..است.
 • قادر به نمايش اطلاعات بر روی مانتيورهای متفاوت (  CRT و يا LCD ) است .
 • قادر به ارسال داده برای چاپگر، مودم ، شبکه های کابلی و بدون کابل از طريق پورت های متفاوت است .
 • انرژی خود را از باطری و يا برق شهری تامين می کند.

شکل زير اجزای متفاوت يک Laptop را نشان می دهد.

يک Laptop دارای عناصر اصلی مشابه يک کامپيوتر شخصبی است . اين عناصر عبارتند از :

 • ريزپردازنده
 • سيستم عامل
 • حافظه
 • درايو ( هارد ، فلاپی ، CD)
 • پورت های ورودی و خروجی
 • کارت صدا

در ادامه به تشريح عملکرد هر يک از عناصر فوق خواهيم پرداخت .

ريزپردازنده

ريزپردازنده بمنزله مغز يک Laptop است . ريزپردازنده مسئول و هماهنگ کننده انجام تمام عمليات در کامپيوتر بر اساس دستورالعمل های برنامه نويسی شده است . ريزپردازنده کامپيوترهای Laptop دارای ويژگی های خاص بمنظور مصرف پايين انرژی و حرارت می باشند.  شکل زير يک ريزپردازنده  Intel 486 DX4 که در کامپيوترهای Laptop توشيبا استفاده شده است را نشان می دهد.

سيستم عامل

سيستم عامل مجموعه ای از دستورات نرم افزاری  است که برای  پردازنده فعاليت مربوطه را مشخص خواهد کرد. سيستم های عامل استفاده شده برای Laptop مشابه سيستم های عامل کامپيوترهای شخصی ( ويندوز 98 ، 2000 ، XP مايکروسافت و سيستم عامل Mac OS ) است

حافظه

کامپيوترهای Laptop دارای حافظه های RAM و ROM می باشند. تراشه ROM شامل BIOS با عملکرد مشابه در يک کامپيوتر شخصی است . برنامه ها و داده ها در حافظه RAM مستقر می گردند. حافظه RAM استفاده شده در Laptop با ساير حافظه های مربوطه ( در کامپيوترهای شخصی ) دارای تفاوت هائی است . اندازه وشکل ماژول های حافظه از مهمترين تفاوت های موجود می باشند. توليد کنندگان کامپيوترهای Laptop می بايست کامپيوترهای کوچکتری ( از لحاظ اندازه ) نسبت به کامپيوترهای شخصی ، توليد نمايند. بنابراين طبيعی است که ماژول های حافظه در آنها متفاوت باشد. اکثر توليدکنندگان از استاندارد SODIMM)Small Outline Dual Inline Memory Module ) استفاده می نمايند. اغلب کامپيوترهای Laptop می بايست دارای حداقل 64 مگابايت حافظه بمنظور اجرای سيستم عامل و ساير نرم افزارهای کاربردی باشند. در برخی از کامپيوترهای Laptop امکان ارتقاء حافظه نيز وجود دارد. در چنين مواردی از يک Access Panel استفاده و آن را به تراشه حافظه اضافی متصل می نمايند.

درايوها

در کامپيوترهای Laptop از دستگاههای ذخيره سازی متعددی استفاده می شود. تمام کامپيوترهای Laptop دارای يک هارد ديسک داخلی با ظرفيت بين شش تا بيست گيگابايت می باشند. با اينکه هارد ديسک های استفاده شده  در کامپيوترهای laptop دارای عملکردی مشابه با هارد ديسک های موجود در کامپيوترهای شخصی می باشند ، ولی ظرفيت و تنوع هارد ديسک های قابل استفاده در Laptop نسبت به کامپيوترهای شخصی بمراتب کمتر است . ( حق انتخابی کمتری در رابطه با انتخاب ظرفيت هارد ديسک دلخواه وجود دارد ) .

اغلب کامپيوترهای Laptop دارای انواع خاصی از سيستم های ذخيره سازی Removable  نظير : فلاپی ديسک ، ديسک های ZIP ، ديسک های فشرده (CD) و DVD  می باشند. در اين راستا سه رويکرد متفاوت وجوددارد :

 • برخی دارای بيش از يک محل برای استفاده از ديسک درايوها می باشند.
 • برخی دارای صرفا” يک محل بوده و می توان ديسک درايوها را در زمان نياز جايگزين نمود.( سيستم خاموش ، سيستم روشن )
 • برخی دارای درايوهای داخلی نبوده و تمام دستگاهها بصورت خارجی به سيستم متصل می گردند.

پورت های ورودی و خروجی

کامپيوترها نيازمند ارتباط با دستگاههای متفاوت نظير : چاپگر ، مودم و شبکه می باشند. کامپيوترها قادر به ارسال و دريافت اطلاعات از طريق پورت های متفاوت ورودی و خروجی می باشند. پورت های فوق بصورت سريال ، موازی و يا USB می باشند.

برخی از کامپيوترهای Laptop ، علاوه بر پورت ها، دارای اسلات های اضافی برای کارت های PCMCIA ( نوع اول و دوم ) و يا کارت های PC می باشند. کارت های فوق بمنظور افزايش حافظه ، نصب يک مودم ، کارت شبکه و … استفاده گردند.

کارت صدا

اغلب کامپيوترهای Laptop دارای کارت صدا و بلندگو بمنظور پخش موزيک و … می باشند. کيفيت بلندگوهای همراه با کامپيوترهای laptop در اغلب موارد مشابه بلندگو کامپيوترهای شخصی نمی باشد.

کامپيوترهای  Laptop  دارای تفاوت هائی با کامپيوترهای شخصی می باشند. مهمترين اين موارد عبارتند از :

 • منبع تغذيه
 • نمايشگر
 • دستگاه ورودی
 • اتصالات docking

در ادامه به تشريح عملکرد هر يک از عناصر فوق خواهيم پرداخت .

منبع تغذيه

کامپيوترهای Laptop دارای قابليت استفاده از برق شهری می باشند. بدين منظور از آداپتورهای خاصی استفاده می گردد. يکی از خصايص بارز کامپيوترهای Laptop  ،  قابل حمل بودن آنها است . بدين منظور امکان استفاده از باطری در آنها پيش بينی شده است . تمام کامپيوترهای Laptop دارای باطری قابل شارژ می باشند. عمرمفيد باطری  به نوع باطری و نوع استفاده از سيستم بستگی دارد . کامپيوترهای Laptop دارای مدل های ديگری از باطری بمنظور نگهداری اطلاعات موجود در حافظه CMOS می باشند.

نمايشگر

تمام کامپيوترهای Laptop دارای يک نوع خاص از صفحات نمايشگر LCD می باشند. اين نوع صفحات نمايشگر دارای ويژگی های زير می باشند :

 • 12 تا 15 اينچ
 • سياه و سفيد ( 16 مقياس متفاوت برای خاکستری) و يا رنگی ( 65.536 )
 • بصورت Passive و يا Active می باشند ( نمايشگرهای Active دارای شفافيت بيشتر و برای مطالعه مناسبتر می باشند)
 • Reflective و يا Backlit می باشند( صفحات Backlit برای استفاده در نور پايين مناسب می باشند )

دستگاه ورودی

در کامپيوترهای شخصی بمنظور ورود اطلاعات از صفحه کليد و يا موس استفاده می شود. در کامپيوترهای Laptop از دستگاههای ورودی متفاوتی استفاده می شود. در اين راستا سه گزينه وجود دارد :

 • Trackball . با چرخش گوی ، امکان حرکت Cursor بر روی نمايشگر LCD فراهم می گردد.
 • TrackPoint .با فشردن انگشتان دست بر روی نقطه مورد نظر ،امکان حرکت Cursor فراهم می گردد.
 • TouchPad . با حرکت دست بر روی Pad امکان حرکت Cursor فراهم می گردد.

سيستم Docking

اغلب کاربران در زمان استفاده از کامپيوترهای Laptop دارای مشکلاتی در زمينه صفحه نمايشگر( اندازه کوچک آن ) و يا صفحه کليد ( صفحه کليد کوچکتر از يک صفحه کليد استاندارد است ) می باشند ، بمنظور استفاده راحت تر کامپيوترهای Laptop در مواردی  که از آنان بصورت Desktop استفاده می گردد ، Docking station مطرح شده است . سيستم فوق دارای چندين دستگاه جانبی ( مانيتور بزرگ ، صفحه کليد بزرگ ، موس ، چاپگر و ديسک درايو ) متصل شده است . در چنين حالتی می توان Laptop را به Staion مربوطه متصل و از آن بعنوان يک کامپيوتر روميزی استفاده کرد.در اين حالت صرفا” از يک اتصال در Laptop استفاده می شود. اغلب کامپيوترهای Laptop دارای اتصالات Docking می باشند.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --