توضیحات پروژه Edit-Category-extra-fileds :

درج فیلد برای دسته های وردپرس

درج فیلد برای دسته های وردپرس