توضیحات پروژه W_microdata :

W_microdata

اسکریپتی برای ساخت میکرو دیتا ها به صورت اتوماتیک